BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiesner Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Bezpieczeństwo klienta jako istotny atrybut usług rekreacyjnych
Customer Safety as an Important Attribute of Recreational Services
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 797-803, bibliogr. 27 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Issue title
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Keyword
Rekreacja, Ryzyko, Usługi, Bezpieczeństwo
Recreation, Risk, Services, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poszukiwanie coraz bardziej ekscytujących form spędzania czasu wolnego rodzi nowe zapotrzebowanie. Kształtującym się potrzebom społeczeństwa odpowiada oferta przedsiębiorstw, których usługi są związane z ekstremalnymi formami aktywności, nazywanymi często formami lub sportami wysokiego ryzyka. W konsekwencji pojawiają się nowe zagrożenia, często celowo wkomponowane w różnorodne oferty związane z aktywnością ruchową. Ryzyko może stanowić atrakcję, gdyż pozwala zaspokoić potrzebę niecodziennych emocji i nietypowej rozrywki. Motywację do uprawiania takich form może stanowić potrzeba nowych, intensywnych przeżyć emocjonalnych oraz doznań związanych z podejmowaniem działań ryzykownych. Uprawianie takiego rodzaju aktywności wymaga odwagi i powoduje generowanie silnych emocji towarzyszących każdemu zagrożeniu. Dominującą cechą form aktywności ruchowej nazywanych ekstremalnymi jest ryzyko. Czy proponowane atrakcje są bezpieczne? Czy są to miejsca bezpieczne dla osób wypoczywających? W tym kontekście warto rozważyć oferowane usługi rekreacyjne pod kątem zarządzania bezpieczeństwem klienta. W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane zagadnienia identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w usługach rekreacyjnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz atrakcyjności emocyjnej zagrożeń w usługach rekreacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The search for increasingly exciting forms of leisure activities generates a new demand. The emerging needs of society are met by enterprises offering services associated with extreme forms of physical activity, often referred to as high risk sports or activities. Consequently, new risks emerge, often deliberately included in various offers associated with physical activity. Risk can be attractive, because it makes it possible to satisfy the customers' need for unusual emotions and untypical forms of entertainment. Customers may be motivated to turn to such forms, seeking new, intense emotional experiences associated with risky actions. Such activities require courage and generate strong emotions accompanying any risk. Risk is the dominant feature of extreme forms of physical activity. Are the attractions on the offer safe? Is such place safe for people engaging in such leisure activities? In this context it is worth examining the recreational services provided with regard to customer's safety management. In the present study the author analyses the issues of risk identification and risk assessment in recreational services, education for safety and emotive attractiveness of risks in recreational services.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski F. (red.), (2005), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Kraków, Wydawnictwo WAM.
 2. Homplewicz J. (2005), Aksjologia pedagogiczna wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych [w:] Wartości w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Badań Edukacyjnych, s. 110-198.
 3. Goszczyńska M. (1997), Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa., Żak.
 4. Grosset R., Mochnaczewski P., Wiatr S. (2009), Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. Oceny mieszkańców dużych miast. WSZiP, Warszawa.
 5. Iwankiewicz-Rak B. (red.) (2012), Marketing w usługach. Przykłady zastosowań. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej.
 6. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Warszawa.
 7. Kiełbasiewicz-Drozdowska I. (2010), Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji [w:] Teoria i metodyka rekreacji, pod red. W. Siwińskiego i B. Pluty, AWF Poznań.
 8. Kochanowski J. (2014) Fraszki - wybór. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, Gdańsk 2001-2003 (red. M. Adamiec), http://literat.ug.edu. pl/~literat/fraszki/078.htm (dostęp 1.11.2014).
 9. Kodeks karny, Portal dla prawników. Stan prawny listopad 2014, http://kodeks-karny.org/czesc- szczegolna/przestepstwa-przeciwko-zyciu-i-zdrowiu (dostęp 1.11.2014).
 10. Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, http:// pssb.pl/pssb/rules/index,kodeks-etyczny.html (dostęp 1.11.2014).
 11. Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców PSZS, http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf; (dostęp 1.11.2014).
 12. Korzeniowski L.F. (2008), Securitologia, Kraków, EAS.
 13. Korzeniowski L.F., Janošec J. (2011), Nauki o bezpieczeństwie, Kraków, EAS.
 14. Malak K. (2007), Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne, "Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe" nr 2, s. 91-95.
 15. http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ informacje_dla_podrozujacych/zagrozenia/.
 16. Noga H. (2013,) Wzór osobowy jako nośnik wartości, http://www.wychowawca.pl/ (dostęp 20.03.2013).
 17. Olbrycht K. (2002), Prawda, dobro, i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 18. Panfil R. (2014), Hybrydowość, użyteczność i atrakcyjność jako atrybuty usług WFR (Wellness, Fitness, Rekreacja)., referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Usługi rekreacyjne - identyfikacja, rozwój, dystrybucja, Wrocław.
 19. Panfil R. (2012) Produkty sportowe. Identyfikacja, rozwój, dystrybucja. Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu.
 20. Pawłucki A. (2013), Nauki o kulturze fizycznej, AWF Wrocław.
 21. Puzynina J. (1992), Język wartości. Warszawa, PWN.
 22. Sobol E. (red.) (1995), Słownik wyrazów obcych. Warszawa, PWN.
 23. Węgrzecki A. (1994), Wolność jako podstawa dojrzałości aksjologicznej [w:] Edukacja aksjologiczna, t.1, red. K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice, s. 19-24.
 24. Wiesner W. (2011), Zarządzanie ryzykiem a edukacja dla bezpieczeństwa w rekreacji, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu" nr 23, s. 197-210.
 25. Wiesner W. (2014), Identification of risks in water parks: a survey of customers and lifeguards [w:] Science in swimming. 5/ed. by K. Zatoń, M. Rejman, K. Antoniak-Lewandowska, AWF Wrocław, s. 137-155.
 26. Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin, Instytut Jana Pawła II KUL.
 27. Zapotoczna D. (2013), Psychologiczne aspekty uprawiania sportów ekstremalnych, "Magazyn Trenera" 24, s. 35-38.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu