BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kadagishvili Leila (Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)
Title
Economic Integration and the New Challenges of Georgia
Integracja gospodarcza i nowe wyzwania dla Gruzji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 107-116, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Globalizacja, Gospodarka światowa, Integracja gospodarcza, Gospodarka narodowa
Globalization, World economy, Economic integration, National economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Gruzja
Georgia
Abstract
W artykule omówiono główne oznaki oraz wyzwania obecnego etapu globalizacji i integracji gospodarczej. Należy zauważyć, że integracja powoduje intensyfikację procesów regionalnych, otwartość państwowych systemów gospodarczych, uniwersalizację norm i przepisów operacji finansowych i handlowych, unifikację kontroli i regulacji rynków, itd. Integracja zwiększa również współzależność państw. Gruzja po odzyskaniu niezależności państwowej szybko włączyła się w procesy integracji gospodarczej na świecie. Obecnie jest to szybko rozwijające się, demokratyczne państwo, którego głównym celem jest przywrócenie integralności terytorialnej i wzmocnienie gospodarki. Dlatego też kraj koncentruje się na integracji oraz zbliżeniu z Unią Europejską oraz NATO. W artykule przeanalizowano przykłady oddziaływania procesów globalnych na gospodarkę Gruzji, które mają miejsce na świecie w ostatnich latach. Stwierdzono, iż globalizacja oraz integracja gospodarcza są procesami znaczącymi i nieodwracalnymi. W związku z geopolitycznym położeniem Gruzji w najbliższym czasie może ona zająć szczególne miejsce we współczesnej globalizacji gospodarki świata. W tym celu należy prowadzić rozważną politykę gospodarczą oraz pogłębić międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i krajami rozwijającymi się. (abstrakt oryginalny)

The present paper discusses key characteristics and challanges of globalization and economic integration at the current stage. It's noted that integration results in the intensification of regional processes, openness of the economic system of the countries, universalization of norms of trading and financial operations, unification of market regulations and control, etc. In addition, integration increases interdependence of states. Since regaining its independence, Georgia has been quickly involved in the world economic integration processes. Currently, it is a fast developing democratic state aiming to restore territorial integrity and strengthen its economy. For this purpose, the country is oriented to integration in the European Union and NATO. The paper analyzes the examples of the implications of the recent global processes on the Georgian economy. It is concluded that economic globalization and integration are important and irreversible processes. Due to its geopolitical location, Georgia can hold a special position in modern global economic globalization in the near future. For this purpose, the state should exercise a sensible economic policy and deepen international economic relations both with developed and developing countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asatiani R., XX century Conceptual Analysis of the World Economy and Georgia's Economic Portrait, Tbilisi 2015.
 2. Assessment of the impact of potential Free Trade Agreement between the EU and Georgia. UNDP, Georgia 2007.
 3. Chitanava N., Geo-economic aspects of transformation of Georgian Economy, Georgian Academy of Economic Sciences, Collection of papers No 12, Tbilisi 2015.
 4. Dagelishvili N., Future Prospects of Georgia in the Context of the Association Agreement. Economics and Business, Volume 3, TSU. No 1/ 2015. Europäische Integration: Texte und Unterrichtsbeispiele / Zentrum Polis, Politik Lernen in der Schule; Bm:uk. [Magdalena Kurz; Seda Hamitoglu]. Wien: Ed. Polis. 2009.
 5. European Union: Politics and Governing Bodies - references book / compiler Bizina Javakhishvili; Ed. Nana Loladze - Tb. 2003.
 6. Globalization and Regional Integration in Europe and Asia, edited by Nam-Kook Kim, 2009.
 7. http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
 8. http://www.creativeconomy.ru/articles/8327/
 9. http://www.gogc.ge/ge/perspective
 10. http://www.railway.ge/?
 11. web=0&action=page&p_id=289&lang=geo
 12. Jibuti M., Modern History of Georgian Economic Integration in the Global Economy and its Perspectives, Pressing Issues of Economy, book XVI, Tbilisi 2001.
 13. Kadagishvili L., Main Characteristics of Georgia's Inclusion in the World Economic Globalization, Current problems of economic development in the context of global challenges. International Scientific - Practical Conference, Odessa 2013.
 14. Kadagishvili L., Positive and Negative Sides of Economic Globalization, Globalization, Contemporary Problems of International Business and Development Trends, International Scientific - Practical Conference, Tb. 2012.
 15. Klump R., Economic Policy: Objectives, Instruments and Institutions (Georgian translation), Tb. 2015.
 16. Meskhia I., Transnational Corruption - Threat to International Economic Security, Economics and Business, No 2/2012.
 17. Significant economic events, "Economic Tendencies in Georgia", quarterly review, GEPLAC March, 2006.
 18. Social-Economical Development Strategy for Georgia - Georgia 2020, Tbilisi 2013.
 19. Stiglitz Joseph E., Globalization and its Discontents (Georgian translation), Tbilisi 2012.
 20. Vl. Papava, Political Economy of the Post-Communist Capitalism and Application for Georgian Economy, Tbilisi 2002.
 21. www.economy.ge
 22. www.geostat.ge
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu