BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kyrylych Yuriy (Ivan Franko National University of Lviv)
Title
Modelling the Impact of Financial Liberalization on Indicators of the Internal Macroeconomic Equilibrium of EU Countries
Modelowanie wpływu liberalizacji finansowej w zakresie wskaźników równowagi makroekonomicznej wewnętrznych krajów UE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wskaźniki makroekonomiczne, Równowaga gospodarcza, Liberalizm gospodarczy
Macroeconomic indicators, Economic equilibrium, Laissez faire
Note
streszcz., summ.
Abstract
Hipoteza pozytywnego wpływu liberalizacji finansowej na wzrost gospodarczy zaproponowana przez R. McKinnon i E. Shaw podniosła pewne pytania dotyczące testowania tej hipotezy, rozwoju i oceny mechanizmów jej wpływów. Z biegiem czasu interpretacja pojęcia liberalizacji finansowej ewoluowała jakościowo i ilościowo (przez liczbę efektów). Większość naukowców jest jednomyślna, że skuteczna liberalizacja finansowa powinna być poprzedzona niezbędnymi badaniami stanu systemu gospodarczego, finansowego i administracyjnego tak, by państwo nie doświadczyło żadnych zakłóceń. Stąd, w tym artykule, przedstawiono model wpływu liberalizacji finansowej na wskaźniki wewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach europejskich. Pomoże to dowiedzieć się, w jaki sposób zmienia się równowaga makroekonomiczna w krajach oraz dokonać analizy znaczenia liberalizacji finansowej i jej wpływu na różne wskaźniki ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The hypothesis about the positive impact of financial liberalization on economic growth proposed by R. McKinnon and E. Shaw raised some questions regarding testing this hypothesis, development and evaluation of mechanisms of its influence. Over time, the interpretation of the concept of financial liberalization has evolved considerably, both qualitatively and quantitatively (by the number of effects that it causes). Most researchers still are unanimous that an effective external financial liberalization should be preceded by internal and necessary series of conditions of economic, financial and administrative system which have to be reached, so that the state did not experience any disruption. Therefore, a model of the impact of financial liberalization on indicators of the internal macroeconomic equilibrium in European countries is built in this paper. This will help to discover how the macroeconomic equilibrium changes in the countries, analyze the importance of financial liberalization and its impact on various economic indicators and so on. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Broner F., Rethinking The Effects of Financial Liberalization, CREI and Universitat Pompeu Fabra, "Working Paper", No. 16640/2010.
  2. Chinn M.D., Ito H., A New Measure of Financial Openness, "Journal of Comparative Policy Analysis", Vol. 10/2008.
  3. Goldsmith R.W., Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven 1969.
  4. Hodrick R., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit, and Banking", Vol. 29, No 1/1997.
  5. Kyrylych Y., Causality between Financial Liberalization and Macroeconomical Indexes in EU, Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: materials of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013/ Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi, Ivan Franko National University of Lviv, 2013, Part. 1.
  6. McKinnon R., Credible Economic Liberalizations and Overborrowing, "American Economic Association", Vol. 87/1997, No. 2.
  7. McKinnon R., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington 1973.
  8. Shaw E., Financial deepening in economic development, Oxford University Press, New York 1973.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu