BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rak Anna Maria (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Multan Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce : stan i kierunki rozwoju
Entrepreneurship of Farmers in Poland : the Current Situation and Development Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 175-183, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Indywidualne gospodarstwa rolne, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Entrepreneurship, Individual arable farms, Double occupation of farmers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się tradycyjne sektory gospodarki wiejskiej, przyszły sukces mieszkańców wsi wiąże się nierozerwalnie z wyszukiwaniem nowych możliwości biznesowych stanowiących dla rolników dodatkowe źródła dochodu, a jednocześnie pozytywnie wpływających na poprawę warunków życia społeczności wiejskich i osiąganie celów rozwoju lokalnego. W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość rolników indywidualnych omówiona została na przykładzie nierolniczej działalności gospodarczej, która odnoszona jest do aktywności bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, tj. wykorzystującej jego zasoby (siłę roboczą, ziemię, budynki, maszyny). Nie zalicza się do niej działalności innej niż rolnicza, jeżeli z zasobów gospodarstwa do jej prowadzenia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza. Podstawowym celem opracowania było rozpoznanie skali zjawiska i kierunków rozwoju działalności nierolniczej w Polsce oraz dokonanie charakterystyki gospodarstw rolnych podejmujących tego typu działalność.(abstrakt oryginalny)

Currently, the economic growth in rural areas in Poland depends, to a large extent, on the development of various forms of entrepreneurship. Due to the increasing difficulties that the traditional sectors of the rural economy are facing, the future success of rural residents is inextricably linked to the search for new business opportunities. They can constitute an additional source of income for farmers, as well as positively improve the living conditions of the rural population and help achieving local development goals. In this study, entrepreneurship of farmers was discussed on the example of nonagricultural economic activities, which is recognized as directly related to farming, i.e. using its resources (labour, land, buildings, machinery). It does not include any activity other than farming, only when labour is used as the resource of the farm to perform the work. The main objective of the study was to recognize the scale of the phenomenon and directions of development of non-agricultural activity in Poland and make the characteristics of the farms undertaking this type of activity.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
  3. Rak A.M., Rola małych firm w rozwiązywaniu problemów bezrobocia wiejskiego, rozprawa doktorska, Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
  4. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
  5. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
  6. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
  7. Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 2013, poz. 1381.
  9. Zegar J., Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego, Wydawnictwo IERiGŻ - PIB, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu