BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kušnírová Eva (Ff Pu V Prešove, Slovakia)
Title
Dramatická výchova ako možnosť tvorivej výučbyi
Drama education as a possibility of creative teaching
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 259-273, bibliogr.18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Edukacja, Kreatywność, Postawa twórcza
Education, Creativity, Creative attitude
Note
summ.
Abstract
At the school, and life it continues emphasized the importance of creativity, creativity to be developed. If a creative teacher, it is expected to learn and creativity of students. The contributions highlight what is creativity. We define drama education as one of the possibilities of creative teaching and presenting short stack of games that are divided by division Valenta, who devoted years of drama and its influence on the development of pupil's personality(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benešová, Mária, Kollárová, Dana. 1998. Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. 104 s. ISBN 80-88774- 34-9
 2. Birknerová, Z. Organizačné správanie: Od teórie k aplikácii v praxi. Pezinok: Via Bibliotheca, s.r.o., 2011, 204.s. ISBN 978-80-89527-01-4
 3. Fichnová, K. - Szobiová, E. 2004. Program stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku. 1. vydanie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2004. 74 s. ISBN 80-8052-215-4
 4. Hickson, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociálni práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2000, s. 45. ISBN 8071783870
 5. Machková, E. 1980. Základy dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 160 s
 6. Machková, E. 1992. Metodika dramatické výchovy. Praha: Artama. 149 s. ISBN 80-7068-041-5
 7. Machková, E. 1997. Zásobník dramatických hier, cvičení a improvizácií. Bratislava: Národné osvetové centrum Bratislava. 121 s. ISBN 80-7121-126-5
 8. Machková,E.2007.Jak se učí dramatická výchova. 2.vyd. Praha: Akadémia muzických umení Praze, 2007.222s. ISBN 978-80-7331-089-9
 9. Maňák, J. 1998. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáku. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta, 1998. 134 s. ISBN 80-210-1880-1
 10. Odlerová, E., Szabó, P. 2007 Tvorba osobnej kariéry. Personal career creation. In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. 2007. Reasearch papers Faculty of Materials science and technology Slovak University of technology in Trnava. ISSN 1336-1589. -č. 22 (2007), s.109-116
 11. Poráčová, J. 2010. Možnosti tvorivej výučby v súčasnej škole. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - integrácia teórie a praxe didaktiky. Košice: FF UPJŠ, 2010. s. 121-124. ISBN 978-80-7097-843-6
 12. Roháčová, T., 2010 Metódy aktívneho vyučovania a rozvoj kľúčových kompetencií študentov. In: Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania: zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou k 20. výročiu založenia katedry. Košice: TU, 2010, s. 76-81. ISBN 978-80-553-0523-3
 13. Šimová, G., Dargová J. 2001. Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov: Rokus. 2001. ISBN 80-89055-11-7
 14. Švábová, B. Metódy tvorivej dramtiky v edukačnom procese v predprimárnom a primárnom vzdelávani. Ružomberok: Edičné stredisko PF, 2008, s. 13-14. ISBN 978- 80-8084-396-0
 15. Valenta, J. 1998. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura Strom. 279 s. ISBN 80-86106-02-0
 16. Valenta, J. 2001. Dramatoterapie. druhé vydanie. Praha: Portál, ISBN 80-7178- 586-5
 17. Zahatňanská, M. 1999 Zážitkové metódy v práci pedagóga. Prešov: Metodické centrum, 1999. ISBN 80-8045-135-4
 18. Zelina, M. 2000. Alternatívne školstvo. Bratislava: Iris. 255 s. ISBN 8-88778-98-0
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu