BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejewski Lech (Uniwersytet Gdański)
Title
Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego
Entrepreneurship as a Stimulator of Regional Development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 49-65, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy
Entrepreneurship, Regional development, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość i związane z nią aspekty stanowią przedmiot opracowań zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Liczne pozycje literatury podejmują kwestie związane ze znaczeniem szeroko rozumianej przedsiębiorczości dla procesów rozwoju regionalnego. Dużą wagę mają również opracowania zawierające wyniki analiz zajmujących się badaniem wpływu na przedsiębiorczość zróżnicowanych warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że nadal występują problemy ze zdefiniowaniem pojęcia przedsiębiorczości. Interdyscyplinarność tego pojęcia i, co się z tym wiąże, zainteresowanie nim wielu dyscyplin naukowych powodują, że w każdej z dyscyplin ze względu na ich specyfikę i pole zainteresowania konstruuje się różne miary odzwierciedlające poziom przedsiębiorczości.(fragment tekstu)

The article focuses on the impact of entrepreneurship development on the socio-economic growth of Polish regions. The analysis indicates close relationship between entrepreneurship development and regional growth. In the paper I also discuss the factors that hinder and support development of the entrepreneurship, particularly institutional development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brussa A., Tarnawa A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, red. PARP, Warszawa 2014.
 2. Cameron R., Historia gospodarcza świata, Od paleolitu do czasów nowożytnych, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 3. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, Warszawa 2007, 2011, 2014.
 5. Hryń B., Kmiotek K., Piecuch T., Przedsiębiorczość szansą rozwoju przedsiębiorstw przyszłości, w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. Klamut M., Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006.
 7. Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, w: Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 8. Konstytucja RP.
 9. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
 11. Nakonieczna J., Współczesne zagadnienia państwa i państwowości, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010.
 12. Naruszewicz S., Polityka spójności Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 13. Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 14. Pakulska T., Bezpośrednie inwestycje w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 15. Polska 1989-2014, GUS.
 16. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, A Division of Simon & Schuster Inc, New York 1990.
 17. Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów, GUS, Warszawa 2015.
 18. Przegląd Regionalny Polski 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2013.
 19. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 20. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2013, poz. 672 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 2013, poz. 595 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 ze zm.
 23. Wieloński A., Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 24. Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, GUS, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu