BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Copik Irena (Uniwersytet Śląski)
Title
Miejsce jako matryca filmowej wyobraźni - problematyka relacji pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a ekranową w najnowszym "Kinie Śląskim"
A Place as a Foundation of The Film Imagination - The Problem of The Relation between a Place - Artistic Creation and a Real Space in The New "Silesian Cinema"
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 56-69, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Keyword
Kinematografia, Geopolityka
Cinematography, Geopolitics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wybranych dzieł filmowych zaliczanych do nurtu tak zwanego "kina śląskiego" pod kątem sposobu ujmowania w nich problematyki przestrzeni regionalnej. Zastosowana perspektywa relacji pomiędzy miejscem - artystyczną kreacją a rzeczywistą przestrzenią społeczno-kulturową sytuuje tę refleksję naukową w obrębie badań z zakresu socjologii i antropologii kina. Główne tezy wywodu dotyczą zatarcia granic pomiędzy rzeczywistością oraz jej reprezentacjami artystycznymi oraz faktu produkowania współczesnych przestrzeni w toku nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi aktorami społecznymi i wytworami kultury(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the analysis of the chosen cinematic works classified to the trend called 'Silesian cinema' in terms of the way of presenting the issue of regional space. The applied relational perspective between a place - artistic creation and a real socio- -cultural space is situating this scientific reflection with reference to researches in cinematic sociology and anthropology. The main theses of the argument concern blurring the line between reality and its artistic representations and the fact of producing the modern spaces in the course of developing of relationships between various social actors and cultural acts(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aumont, J., Marie, M.: Analiza filmu. Tłum. M. Zawadzka, Warszawa 2012.
 2. Bachmann-Medick, D.: Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa 2012.
 3. Copik, I.: Tożsamość stygmatyzowana różnicą kulturową - Górny Śląsk według Kazimierza Kutza (tryptyk śląski, Piąta strona świata). Opole "Studia Śląskie". T. 74/2014.
 4. Historia kina. T.1. Red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2014.
 5. Lefebvre, H.: The Production of Space. Oxford-Cambridge 1991.
 6. Lewandowski, J. F.: Kino śląskie. Katowice 2012.
 7. Miczka, T.: Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010.
 8. Miczka, T.: Słownik pojęć filmowych. T. 9. Katowice 1998.
 9. Rewers, E.: Kinopolis. W: Między słowem a obrazem: księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. Red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska. Łódź 2005.
 10. Rewers, E.: Wprowadzenie do: Miasto w sztuce - sztuka miasta. Red. tejże. Kraków 2010.
 11. Rybicka, E.: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackic. Kraków 2014.
 12. Shiel, M.: Film i miasto w historii i teorii. Tłum. A. Nacher. W: Miasto w sztuce - sztuka miasta...
 13. Smolorz, M.: Śląsk wymyślony. Katowice 2012.
 14. Szymutko, S.: Nagrobek ciotki Cili. Katowice 2001.
 15. "Gazeta Wyborcza", 26 II 2007.
 16. Krupińska, P.: Wywiad z Radosławem Dunaszewskim, reżyserem filmu "Laura". http:// www.raciborz.com.pl/art15653.html
 17. TVN, Prawdziwe historie. http://www.tvn.pl/showbiz/prawdziwe-historie,75518,0,0. html [dostęp: 16.03.2015].
 18. www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/woj.html?.../raporty
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu