BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziszewska-Zielina Elżbieta (Cracow University of Technology, Poland), Śladowski Grzegorz (Cracow University of Technology, Poland)
Title
Fuzzy Inference System Assisting the Choice of a Variant of Adaptation of a Historical Building
System rozmytego wnioskowania wspomagający wybór wariantu adaptacji budynków zabytkowych
Source
International Journal of Contemporary Management, 2015, vol. 14, nr 4, s. 131-148, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zabytki, Rozwój zrównoważony, Logika rozmyta
Monuments, Sustainable development, Fuzzy logic
Note
summ., streszcz.
Abstract
Tło badań. Zdecydowana większość budynków zabytkowych nie pełni już swoich pierwotnych funkcji, ponieważ funkcje te nie są już dzisiaj potrzebne. Fakt ten powoduje, że wiele opuszczonych zabytków ulega procesom degradacji. Szansą na wydłużenie cyklu życia obiektów zabytkowych jest ponowne ich użytkowanie, możliwe w wyniku adaptacji tych obiektów do nowych funkcji. W polskich warunkach brakuje kompleksowego, wielokryterialnego podejścia do wyboru wariantów adaptacji budynków zabytkowych pomimo istniejących praktycznych potrzeb w tym zakresie.
Cel badań. Zaprezentowany w niniejszym artykule system rozmytego wnioskowania wspomagający wybór wariantu adaptacji budynków zabytkowych wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom.
Metodologia. W analizie opracowano ekspercki system wnioskowania na podstawie bazy reguł z uwzględnieniem logiki rozmytej.
Kluczowe wnioski. Opracowany ekspercki system rozmytego wnioskowania przeznaczony jest przede wszystkim dla decydentów z tak zwanego sektora publicznego. Wybór dokonany przez owych decydentów dotyczący sposobu zagospodarowania budynku zabytkowego będzie wynikać nie tylko z analizy nakładów, jakie trzeba ponieść na proces jego adaptacji, ale także z korzyści wynikających z idei zrównoważonego rozwoju, jakie można przy tym osiągnąć. (abstrakt oryginalny)

Background. The vast majority of historical buildings no longer serve its original function because that function is no longer needed today. This fact is the reason why many of the abandoned monuments are subject to the process of degradation. A chance to extend the life cycle of historical buildings is their reuse, which is made possible thanks to adapting these facilities to perform new functions. Polish regulations lack a comprehensive, multi-criteria approach to the selection of variants of adaptation of historical buildings despite the practical needs in this area.
Research aims. Fuzzy inference system assisting the choice of a variant of adaptation of historical buildings presented in this article meets the above requirements.
Methodology. In the analysis, an expert inference system has been developed on the basis of inference rules database by taking into account the fuzzy logic.
Key findings. The developed expert fuzzy inference system is designed primarily for decision-makers from the so-called public sector. The choice made by the above mentioned concerning the use of a historical building will result not only from the analysis of expenditures that need to be incurred for the process of adaptation, but also from the benefits which stem from the idea of sustainable development that can be achieved at the same time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Affelt, W. (2009). Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. W stronę dziedzictwa zrównoważonego (cz. 2). Ochrona Zabytków, 1, 53-82.
 2. Affelt, W. (2009). Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości. Kurier Konserwatorski, 5, 5-2.
 3. Bucoń, R. (2013). Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych. Praca doktorska, Politechnika Lubelska.
 4. Chojean, J. & Łęski, J. (2001). Zbiory rozmyte i ich zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 5. Hsueh, S.-L., Lee, J.-R., & Chen, Y.-L. (2013). DFAHP Multicriteria risk assessment model for redeveloping derelict public buildings, International Journal of Strategic Property Management, 17(4), 333-346.
 6. Kapliński O. (2007). Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa: PAN.
 7. Radziszewska-Zielina, E. & Śladowski, G. (2014). Evaluation of historic building conversion options in the context of sustainable development. Technical Transactions, 1B, 153-164.
 8. Radziszewska-Zielina, E. & Śladowski, G. (2014). Analysing decision-making models for the choice of adaptation options for derelict buildings. Świat Nieruchomości, 45-50.
 9. Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 661-668.
 10. Szmygina, B. (2009). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa-Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS Politechnika Lubelska.
 11. Szmygina, B. (2012). Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków. Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska Fundacja, Politechniki Lubelskiej.
 12. Śladowski, G. & Radziszewska-Zielina, E. (2014). The Issue of Restoration of Selected Buildings on Wawel Royal Castle. Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction, international university text book. Kosice: Technical University of Kosice, 78-89.
 13. Urbański, P. (2001). Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Rozprawa doktorska, Zielona Góra: Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 14. Urbański, P. (2003). Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II. Kraków: StatSoft Polska.
 15. Wang, H.-J. & Zeng, Z.-T. (2010). A multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings. Expert Systems with Applications, 37, 1241-1249.
 16. Wrana, J. & Jarocka-Mikrut, A. (2013). Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych. Budownictwo i Architektura, 271-278.
 17. Zavadskas, E.K. & Antucheviciene, J. (2006). Development of an indicator model and ranking of sustainable revitalization alternatives of derelict property: A Lithuanian case study. Sustainable Development, 14, 287-299.
 18. Zavadskas, E.K. & Antucheviciene, J. (2007). Multiple criteria evaluation of rural building's regeneration alternatives. Building and Environment, 42, 436-451.
Cited by
Show
ISSN
2449-8920
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.15.014.4493
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu