BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zmiany w postrzeganiu i szacowaniu wartości ekonomicznych w warunkach finansyzacji gospodarki
Changes in Perception and Estimation of Economic Values under Conditions of Financialization of the Economy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 109-124, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Handel wysokich częstotliwości, System finansowy, Wartość ekonomiczna, Wycena wartości przedsiębiorstwa
High Frequency Trading (HFT), Financial system, Economic value, Valuation of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Finansyzacja gospodarki i poszczególnych podmiotów gospodarczych - poprzez negatywne tendencje w postrzeganiu, szacowaniu i kształtowaniu wartości ekonomicznych - zwiększa ryzyko błędnych wycen oraz zafałszowań wartości, ryzyko destrukcji wartości przedsiębiorstw i wartości dla akcjonariuszy, powoduje uszczuplanie wartości wytworzonej przez sferę realną, a także transfer na rzecz przewartościowanego sektora finansowego. (fragment tekstu)

This study aims at analyzing the impact of the financialization of the economy on the changes in the perception and estimation of economic values. &e study presents the complexity and various approaches to the presentation of values. As a result of the financialization of the economy, significant changes appeared in the organization of modern financial systems, including high frequency trading that causes a number of irregularities in measuring the values of financial entities and instruments. The most important irregularities include: focusing on a market value in a short-term perspective, subjectivism and a high risk of erroneous valuations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G. A., Shiller R. J., Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa 2010.
 2. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 3. Black A., Wright P., Bachman J. E., Davies J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy,Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 4. Bogle J. C., Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
 5. Bojańczyk M., Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 6. Bojańczyk M., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 7. Dembiński P. H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 8. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 9. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 10. Dudycz T., Brycz B., Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 534.
 11. Flejterski S., Solarz J. K., Komparatystyka finansów, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 12. Jajuga K., Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa2007.
 13. Jajuga K., W poszukiwaniu miar ryzyka systemowego w: Finanse w rozwoju gospodarczymi społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014.
 14. Lazonick W., O'Sullivan M., Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance, "Economy and Society" 2000, Vol. 29, No. 1.
 15. Mączyńska E., Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011,nr 639.
 16. Mączyńska E., Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 766.
 17. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw w kontekście dysfunkcji gospodarki globalnej,w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 18. Michalczuk G., Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na rozwój kapitału intelektualnego, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"2010, nr 142.
 19. Mikołajek-Gocejna M., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - czy rzeczywiście mierzy wartość tworzoną dla akcjonariuszy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, nr 54.
 20. Pawłowicz L., Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński,M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 21. Pawłowicz L., Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki,w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa2001.
 22. Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 23. Sosenko K., Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1998, nr 135.
 24. Szambelańczyk J., Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce, w: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014.
 25. Szczepankowski P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 854.
 26. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 27. Szewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 28. Urbanek G., Bohdanowicz L., Efektywność kapitału intelektualnego a rynkowa wycena polskich spółek publicznych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4(6).
 29. Wójcikowski R., Blachowski D., Opcje toksyczne - koszmar polskich spółek giełdowych,"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 533.
 30. Woźniak-Sobczak B., Nośniki ryzyka w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 455.
 31. Zaleska M., Arterioskleroza systemu bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego"2013, nr 766.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu