BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeł Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Bujak Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Umowa przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy
A Contract of Carriage in the International Road Transport of Goods
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 666-673, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Transport międzynarodowy, Transport drogowy, Umowa spedycyjna, Prawo, Prawo międzynarodowe, Prawo umów, Odpowiedzialność przewoźnika, Prawo przewozowe
International transport, Road transport, Forwarding contract, Law, International law, Contract law, Carriers' liability, Transport law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przesłanki wynikające z Białej Księgi Transportu z 2011r. skierowane są ku jednolitości prawa unijnego dotyczącego transportu. W artykule przedstawiono części wspólne wynikające z prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, które obowiązują przewoźników drogowych. W pierwszej części omówiono istotę umowy przewozu oraz prawa i obowiązki z niej wynikające. W części drugiej przedstawiono najczęstsze błędy jakie występują w umowach dotyczące: charakteru podmiotu, kar umownych oraz ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika. Umowy o przewóz rzeczy mają charakter konsensualny, a zatem nie wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, co spotyka się z praktycznym wykorzystaniem w obrocie międzynarodowym. Brak formy pisemnej stwarza problemy interpretacyjne, dlatego tak istotna z punktu logistyki jest transparentność i łatwość stosowania klauzul prawnych. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne uwarunkowania prawne z odniesieniem do zapisów w umowach przewozu jak również mające swoje uzasadnienie w orzeczeniach sądowych.(abstrakt oryginalny)

The premises arising out of the White Paper on Transport 2011 aim at standardization of EU law on haulage. The following article presents common provisions of international, EU and national law binding for road hauliers. In the first part of the following article the essence of a contract of carriage as well as its rights and obligations are presented. The second part of the article demonstrates the most common mistakes that may be found in contracts concerning: the character of a subject, contractual penalties and the limitation of liability of a haulier. Contracts of carriage of goods are consensual, thus to be valid they do not have to be in a written form, thanks to which they may be practically used in international trade. The lack of a written form of a contract may be a source of interpretative problems, which is why from a logistic point of view the transparency and effective implementation of the provisions is so important. The following paper presents theoretical legal conditions with the reference to the provisions of contracts of carriage and being legally justified by court decisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2011
 2. Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, WKŁ Warszawa 2005
 3. Judek P. Kary umowne za opóźnienie w Konwencji CMR - wyrok polskiego sądu, http://www.transportoweprawo.pl, z dnia 17.10.2012
 4. Judek P., List przewozowy - fakty i mity, TSL Biznes, grudzień 2012
 5. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93
 6. Kodeks Postępowania cywilnego, Dz.U.1964.43.296
 7. Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck Warszawa 2004
 8. Konwencja CMR Dz.U.95.69.352
 9. Konwencja o ruchu drogowym, Dz.U.59.54.322
 10. Kruczalak K., Umowy obrocie handlowym, krajowym i międzynarodowym. Komentarz, Wzory. Objaśnienia Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999
 11. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, transport, spedycja, logistyka, tom 1 , Polish International Freight Forwarders Association, Gdynia 2011
 12. Okolski J. (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999 s.473 w: Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2004
 13. Prawo przewozowe, Dz.U.2012.1173
 14. Rodzeń R., Umowa przewozu towarów, www.sprawnik.pl z dnia 20.05.2013
 15. Stajniak M., Hajduk M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, ILiM, Poznań 2008
 16. Sygn. akt II CKN 415/01, OSNC 2004, Nr 10, poz. 163., w: Judek P.
 17. Sygn. akt V CK 286/05, OSNC 2006, Nr 5, poz. 87, w: Judek P.
 18. Sygn. akt V CK 405/05, niepublikowane, w: Judek P., Miesięcznik Samorządu Radców Prawnych, Krajowa Izba Radców Prawnych Nr 134, luty 2013, Pojęcie nadawcy w świetle najnowszych zmian w prawie przewozowym
 19. Wyrok SN z 06.10.2004 r. sygn. I CK 199/04
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu