BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Łukasz (University of Opole, Poland)
Title
Działalność stałego przedstawicielstwa dyplomatycznego Polski przy ONZ - próba oceny skuteczności działań
The Legislative Action of Pernament Mission of the Republic of Poland to The United Nations - the Attempt of Analysis of Its Works
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 125-136, bibliogr. 31 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Państwa członkowskie, Dyplomacja, Organizacje międzynarodowe
Member states, Diplomacy, International organisations
Note
summ
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstract
Początki przedstawicielstw dyplomatycznych związane były z dynamicznym działaniem Ligi Narodów. Państwa członkowskie były zmuszone do nawiązania z nią permanentnej współpracy, aby akcentować swoje stanowiska w poruszonych na jej forum kwestiach. Zaowocowało to utworzeniem tzw. stałych przedstawicielstw dyplomatycznych. Działalność pierwszych grup dyplomatycznych polegała na wysyłaniu przez państwa członkowskie swoich przedstawicieli do Genewy (siedziby Ligi Narodów), którzy mieli za zadanie utrzymywać łączność na linii państwo - Liga Narodów (Sutor 2010a: 356). Stałe przedstawicielstwa funkcjonały również od początku powstania ONZ. Wszystkie państwa, w tym Polska, utworzyły swoje biura pod koniec 1945 r. w Nowym Jorku, stanowiącym główną siedzibę tejże organizacji (Szczepanik 2005: 300). W dalszej kolejności zostały otwarte stałe przedstawicielstwa przy innych biurach ONZ w Genewie, Nairobi, Paryżu, Rzymie oraz Wiedniu. Obecnie pełnią one podobną rolę do ambasad, czy polskich konsulatów działających w państwach z którymi utrzymywane są stosunki dyplomatyczne.(fragment tekstu)

The United Nations undoubtedly plays a significant role in the forming of international relations. The dynamic character of the works, which are being taken within the framework of this organization forced its members to create permanent diplomatic missions. Its main function is to make the participation of the member states as effective as possible. Being a member of the above mentioned organization, Poland had created its own permanent mission to it. Inspite of its great importance, there are very few articles on this matter in Polish Scientific literature. For this reason the author decided upon writing this article. This paper introduces the currect diplomatic stuff of the mission, its prerogatives and organizational structure. Another important issue of this article is to present the history of Polish permanent missions works in the United Nations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aplin T., Davis J., Intellectual Property Law: Text, Cases, Materials, Nowy Jork 2013.
 2. Barcz J., Libera B., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Kraków 2007.
 3. Bennis P., Challenging Empire:How People, Governments, and the UN Defy U.S Power, Nowy Jork 2006.
 4. Bierzanek M., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002.
 5. Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne-wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 6. Gold D., Tower of Babble: How the United Nations Has Fueled Global Chaos, Nowy Jork 2004.
 7. Góra M., Zaangażowanie Polski w międzynarodowe działania na rzecz pokoju po drugiej wojnie światowej - próba syntezy, w:, red. Pędziwiatr K., Kugiel P., Dańda A. , Współczesne wyzwania dla budowania pokoju i współpracy pokojowej, Kraków 2009.
 8. Grabowska G., Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi, Katowice 1980.
 9. Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.
 10. Kenig-Witkowska M. M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.
 11. Kubicka J., International Organizations - The United Nations - its activity and reforms, Dąbrowa Górnicza 2007.
 12. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.
 13. Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, w:, red. Haliżak E., Kuźniar R. , Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.
 14. Leatherman J., From Cold War to Democratic Peace: Third Parties, Peaceful Change and the OSCE, Nowy Jork 2003.
 15. Łaźniewska E., Deszczyński P., Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2011.
 16. Meisler S., United Nations: The First Fifty Years, Nowy Jork 1995.
 17. Miernik B., Organy państwa w stosunkach międzynarodowych,w: red. Wilk M. , Dyplomacja, Łódź 2002.
 18. Müller J.M., Reforming the United Nations: The Quiet Revolution, Haga 2001.
 19. Nowak A.., Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ, w:, red. Łoś-Nowak T. , Organizacje w Stosunkach Międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004.
 20. Parzymies S., Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.
 21. Przyborowska-Klimczak A., Prawo dyplomatyczne i konsularne: wybór dokumentów, Lublin 2005.
 22. Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk 2010.
 23. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2010b.
 24. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Waszawa 2010a.
 25. Symonides J., Deklaracja Narodów Zjednoczonych: Geneza, Podstawa, Cele i Zasady Funkcjonowania, Struktura, Organy Główne i Pomocnicze, System Narodów Zjednoczonych, w: red. Symonides J. , ONZ: Geneza, Podstawa, Cele, Warszawa 2006.
 26. Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2005, Warszawa 2005.
 27. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.
 28. Towpik A., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2010, Warszawa 2011.
 29. Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Kraków 2007.
 30. PAP, Polska ofensywa dyplomatyczna w Nowym Jorku, Gazeta Wyborcza 2013(225) z 26.09.2013.
 31. Prusek T., Polskie grzechy klimatyczne, Gazeta Wyborcza 2013(261) z 08.11.2013
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu