BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mleczko Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Modele transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej
Source
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 69-77, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Keyword
Transfer wiedzy, Zasoby wiedzy, Szpitalnictwo
Knowledge transfer, Knowledge resources, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej jest złożony przez wzgląd na zróżnicowanie podmiotu procesu, zróżnicowanie przedmiotu oraz dostępne kanały transmisji. Opracowane modele procesu transferu wiedzy uwzględniające uczestników wymiany wiedzy, możliwe środki jej przekazu oraz złożoną strukturę zasobów wiedzy, są punktem wyjścia do doskonalenia tego procesu w szerszym ujęciu, to jest z punktu widzenia zarządzania wiedzą. Prawidłowo przekazywane zasoby wiedzy wspomagają procesy jej przyjmowania i wykorzystywania w praktyce. Dlatego też należy zwrócić uwagę na realizację podprocesów transferu w sposób najbardziej efektywny i skuteczny. Stąd wyłania się potrzeba doskonalenia po-szczególnych etapów procesu i uzupełnienie go o elementy zarządzania wiedzą związane z identyfikacją, porządkowaniem i gromadzeniem zasobów wiedzy. Kompleksowa realizacja podprocesów wpłynie bowiem na jakość dostarczanej wiedzy zgodnie z potrzebami i uwzględnieniem miejsca i czasu. Dostęp do odpowiedniej (aktualnej) wiedzy bezpośrednio w trakcie realizacji czynności w ramach opartych na wiedzy procesów leczenia i opieki nad pacjentem może przełożyć się na wynik ekonomiczny związany z minimalizacją błędów w sztuce lekarskiej i pielęgniarskiej, minimalizacją czasu trwania realizacji czynności w ramach usług szpitalnych, zmniejszenie strat materialnych i kosztów realizacji usług szpitalnych. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005
 2. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 3. Sveiby K.E., A knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, Nr 4 - dostęp internetowy: www.sveiby.com - data dostępu: styczeń 2011
 4. Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management.Third Edition, Springer 2010
 5. Desouza K. C., Knowledge Management in Hospitals, w: Wickramasinghe N., Jatinder N.D., Gupta & Sushil K. Sharma, Creating Knowledge-Based Healthcare Organizations, Idea Group Inc., 2005
 6. Liyanage Ch., Elhag T., Ballal T., Li Q., Knowledge communication and translation- a knowledge transfer model, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 Iss: 3 pp. 118 - 131
 7. Pentland D., Forsyth K., Maciver D., Walsh M., Murray R., Irvine L., Sikora S., Key characteristics of knowledge transfer and exchange in healthcare: integrative literature review, Journal of Advanced Nursing 00(0), 000-000. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05631.x
 8. Duan Y., Nie W., Coakes E., Identifying key factors affecting transnational knowledge transfer, Information & Management 47 (2010), 356-363
 9. Rippy J., Baker H., The Nurse Preceptor: Knowledge Transfer in Health Care, dostęp internetowy: http://www.leadingtoday.org/weleadinlearning/jrapr03.htm - data dostępu: grudzień 2011
 10. Truch, A., Higgs, M., Bartram, D. and Brown, A., Knowledge sharing and personality, paper presented at Henley Knowledge Management Forum; cytowane za Liyanage Ch., Elhag T., Ballal T., Li Q., Knowledge communication and translation- a knowledge transfer model, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 Iss: 3 pp. 118 - 131
 11. Żmigrodzki M., Metodyka zarządzania wiedzą, E-mentor nr 1 (13)/ 2006, dostęp internetowy: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/247 - data dostępu: grudzień 2010
 12. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 13. Kayes Ch. D., Kayes A. B., Yamazaki Y., Essential competencies for cross-cultural knowledge absorption, Journal of Managerial Psychology, Vol. 20 No. 7, 2005 pp. 578-589
 14. Rippy J., Baker H., The Nurse Preceptor: Knowledge Transfer in Health Care, dostęp internetowy: http://www.leadingtoday.org/weleadinlearning/jrapr03.htm - data dostępu: grudzień 2011
 15. Russel D. i inni, Knowledge Transfer in Health Care, Keeping Current #01-2004, CanChild Centre for Childhood Disability Research
 16. Ting S.L., Kwok S.K., Tsang A.H.C., Lee W.B., CASESIAN: A knowledge-based system using statistical and experiential perspectives for improving knowledge sharing in the medical prescription process, Expert Systems with Applications 37 (2010) 5336-5346
 17. Mikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, E-mentor nr 5(17)/2006, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/368; 20.05.2011
 18. Blumenberg S., Wagner H.-T., Beimborn D., Knowledge transfer processes in IT out-sourcing relationships and their impact on shared knowledge and outsourcing performance, International Journal of Information Management 29 (2009), 342-352
 19. Mleczko K., Koncepcja doskonalenia procesów transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej, w: Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.) Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 20. Żmigrodzki M., Proste procesy zarządzania wiedzą, Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej, www.eGov.pl, data pobrania: 18.09.2009
Cited by
Show
ISSN
2391-9361
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu