BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ekostrategie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw
Eco-Strategies as a Factor for the Development of Enterprises
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 3, s. 97-112, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu
Keyword
Strategia ekorozwoju, Przedsiębiorstwo, Sektor usług, Dobra publiczne, Człowiek w środowisku, Granice UE
Eco-development strategy, Enterprises, Services sector, Public goods, Human in environmental, EU borders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zdolność utrzymania się przedsiębiorstwa w warunkach konkurencyjnego rynku jest dziś uwarunkowana szeregiem czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym (np. zasoby ludzkie, czas i koszty produkcji, technologia, cena, sieć dystrybucyjna), jak i zewnętrznym (np. preferencje konsumentów, podaż, dobra substytucyjne). Z czasem część z nich traci, a część zyskuje na znaczeniu. Jednym z czynników, który w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w grupie znacząco wpływającej na pozycję przedsiębiorstwa na rynku jest działalność proekologiczna. Wiąże się ona nie tylko ze wzrostem znaczenia ochrony środowiska wyartykułowanym w prawie krajowym i unijnym, ale także ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa i presją przez nie wywieraną.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the role of eco-strategies for the development of enterprises. The article describes also the basic types of pro-environmental models of management and presents the main results from the statistics on the environmental goods and services sector in the European Union countries with particular emphasis on the results of studies of the environmental sector entities in the province of Silesia. According to a survey, the fundamental barriers to the implementation of the environmental behaviour of companies are mainly: low environmental awareness, highly capital-investment and lack of institutional support. Therefore, it becomes important common understanding of the nature of environmental management and the need for its dissemination, and building and implementing enterprise strategy of organic growth companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniewicz, E.: Sektor wyrobów i usług ochrony środowiska w Polsce. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Sidorczuk-Pitraszko. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2009.
 2. Chodyński, A.: Rozwój sektora ochrony środowiska. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 2007, zeszyt 2.
 3. Chodyński, A.: Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Difin 2007.
 4. Eco-industries in an enlarged EU - an overview. Raport z badania, przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Ernst&Young, Bruksela 2006.
 5. Kaczmarek, B.: Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa - zarys problematyki, "Budownictwo i inżynieria środowiska" 2011, nr 2.
 6. Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim. Red. E. Lorek. Katowice: AE 2002.
 7. Słupik, S.: Proekologiczne strategie rozwoju przedsiębiorstw województwa śląskiego. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 330. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2014.
 8. Wiśniewska, A.: Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. M. Kistowski. Gdańsk 2004.
 9. Woźniak, L.; Woźniak, M.: Wdrożenie orientacji ekoinnowacyjnej w małej i średniej firmie - wnioski i rekomendacje. W: Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP. Red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka. Warszawa: PARP 2010.
 10. Wysokińska, Z.: The Competitiveness of Poland on the Environmental Products and Services Market. Comparative Research Studio Vol 12, numer 4, Warszawa 2009.
 11. Żemigała M.: Środowiskowe strategie zarządzania, www.kariera.chodkowska.edu.pl/files/ 61748.doc [data dostępu: 30.10. 2014].
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu