BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krause Marcin (Politechnika Śląska), Profaska Marek (Politechnika Śląska)
Title
Aktualne wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną
Source
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 101-111, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Keyword
Ryzyko, Praca, Pracownicy fizyczni, Obciążenie pracą
Risk, Labour, Manual workers, Workload
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktualnie brak jest wymagań prawnych dotyczących bezpośrednio oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną, natomiast akty prawne określają m.in. wykaz prac wzbronionych kobietom [6,7] i wykaz prac wzbronionych młodocianym [6,8]. Ocena obciążenia pracą fizyczną obejmuje najczęściej obciążenia pracą statyczną i obciążenia pracą dynamiczną, w uzasadnionych przypadkach należy także uwzględnić obciążenie pracą monotypową i obciążenie ręczną pracą transportową. Stosowanie wyłącznie ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Nor-my PN-N-18002:2011 jest aktualnie niewystarczające, dlatego należy zastosować metody szczegółowe do oceny obciążenia pracą fizyczną statyczną i dynamiczną, zaproponowane m.in. w Polskich Normach i innych standardach oraz literaturze specjalistycznej. Wśród wielu metod oceny obciążenia pracą fizyczną najczęściej zaleca się do oceny obciążenia pracą statyczną metodę OWAS, która uwzględnia pozycję ciała przy pracy, siłę zewnętrzną i czas utrzymywania tej pozycji, oraz do oceny obciążenia pracą dynamiczną za pomocą wydatku energetycznego - metodę Lehmanna, która uwzględnia pozycję ciała przy pracy i wielkość grup mięśniowych zaangażowanych do wykonywania pracy. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bugajska J.: Obciążenie fizyczne dynamiczne [w:] Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, str. 427-435. Praca zbiorowa pod red. W. Zawieski. CIOP-PIB, Warszawa 2009.
  2. Roman-Liu D.: Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego [w:] Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, str. 405-425. Praca zbiorowa pod red. W. Zawieski. CIOP-PIB, Warszawa 2009.
  3. PN-EN 1005-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części.
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973).
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650; z późn. zm.).
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; zm. Dz.U.2000.82.930 i Dz.U.2009.56.462).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U.1996.114.545; zm. Dz.U.2002.127.1092).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U.2004.200.2047; z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60279).
Cited by
Show
ISSN
2391-9361
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu