BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzeczny Józef (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Edukacja i nauka. Efektywność dostosowań do nowych wyzwań Polska
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 489-503
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kapitał ludzki, Edukacja, Pracownicy wykwalifikowani, Nauka
Poland's economic integration with the EU, Human capital, Education, Qualified workers, Science
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Problemem w Polsce jest poziom kwalifikacji pracowników, w szczególności zaś subiektywnie odczuwanej przez nich przydatności do wymogów rynku pracy jako płaszczyzny rywalizacji o miejsca pracy, porównywalności wykształcenia również w stosunku do pracowników w UE i innych krajach. Sondaże wskazują na brak pewności co do trwałości zatrudnienia, głównie zaś adekwatności swoich kwalifikacji zawodowych do wymagań pracodawców. Mentalnie utrwalona jest niepewność co do użyteczności posiadanych kwalifikacji, mogących być przyczyną utraty pracy, w dodatku umacniając postawy biernego oczekiwania na możliwość nagłej utraty pracy. Opinie takie odnoszone są jako uogólnienie w porównaniu do statystycznego pracownika, prawdopodobnie i głównie do zatrudnionych w średnim wieku i starszych, na szczęście nie dotyczą ludzi młodych. Dotyczą jednak również tych zatrudnionych, szacowanych na 17%, którzy nigdy nie zmieniali pracodawcy i których, zdaniem ekspertów, najtrudniej było i jest zmusić do podnoszenia kwalifikacji1. Warto dodać w tym miejscu, że statystyczny Duńczyk zmienia pracę, podobnie jak w innych krajach, co dwa, trzy lata. Te i inne problemy edukacyjne, kwalifikacyjne, w zetknięciu z szarą rzeczywistością ale i rywalizacją oraz szeroko rozumianą konkurencyjnością z innymi społeczeństwami i pracownikami z krajów UE, można próbować interpretować na różne sposoby, w tym z punktu widzenia nierówności edukacyjnych w teoriach struktury społecznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Przyszłość to rzecz złożona. Z M. Kleiberem rozmawiają D. Pycińska i M. Żyła. "Znak", lipiec-sierpień 2009, nr 650-651.
 2. Sawiński Z.: Nierówności edukacyjne w teoriach struktury społecznej. "Studia Socjologiczne" 2009, nr 1 (192).
 3. Od triumfu do kryzysu? Europa 1989-2009. Timothy Garton Ash. Refleksje. Rozmowa M. Żyły. "Znak", lipiec-sierpień 2009, nr 650-651.
 4. Deszczyński P.: Przestrzeń i czas jako determinanta polityki gospodarczej. "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2009, z. 1.
 5. Drozdowski R. i: Polska - w połowie drogi między pierwszym i drugim skokiem modernizacyjnym. "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2009, z. 2.
 6. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2007.
 7. Swianiewicz P., J. Herbst, Lackowska M., A. Mielczarek: Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa 2008.
 8. Domański H.: Stratyfikacja a system społeczny w Polsce. "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 2009, z. 2.
 9. Gulda K., Lubos B.: Innowacyjność w strategii gospodarczej rządu. "Nowe Życie Gospodarcze" 2008, nr 4.
 10. Hausner J.: Pętle rozwoju. "Nowe Życie Gospodarcze" 2007, nr 11.
 11. Szarffenberg R.: Niezwykła aktualność myśli Edwarda Abramowskicgo. "Problemy Polityki Społecznej" 2007, nr 10.
 12. Sektor publiczny w Polsce i na świecie, między upadkiem a rozkwitem. Red. prof. J. Kleer. Warszawa 2005.
 13. Skórska A.: Rola systemu edukacji w budowie kapitału ludzkiego. W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Red. A. Rączaszek. Katowice 2008.
 14. Eade J., Drinkwater S., M. Garapich: Class and Ethnicity - Polish immigrants in London. Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM). 2007.
 15. Frelak J., Roguska B.: Powroty do Polski - wyniki badań. ISP, Warszawa, kwiecień 2008.
 16. Kaczmarczyk P., Turowicz J.: Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy. Warszawa 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu