BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dupkalová Mária (Katedra pedagogiky FHPV Presovská univerzita v Presove)
Title
Ucitel'ská profesia z legislativneho a spolocen- ského hl'adiska
Teaching Profession from Legislative and Social Perspective
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 2, s. 79-88, bibliogr.16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Nauczyciele, Edukacja, Pedagogika
Teachers, Education, Pedagogy
Note
summ.
Abstract
The present contribution deals with the teaching profession in legislative and social perspective. There are presented the brief results of pedeutology research in the introduction section. Subsequently, attention is focused on the legislative aspects of the teaching profession and there is also the emphasis on the social aspect of the teaching profession in the end of the article(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bliźkovsky, B, Kucerová, S., Kurelová, M. 2000. Stredoevropsky ucitel na prahu ucící se spolecnosti 21. století. Brno: Konvoj. 251 s. ISBN 80-85615-95-9
 2. Cernotová, M. 2006. Potrebujú ucitelia pedeutológiu? In: M. Cernotová (Ed.) Uplatnenie absolventov ucitel'stva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy. s. 180 - 190. ISBN 80-8068-317-4
 3. Dytrtová, R. Krhutová, M. 2009. Ucitel Príprava na profesi. Praha: GRADA. 121 s. ISBN 978-80-247-2863-6
 4. Charta ucitela. 2002. Presov. Metodicko-pedagogické centrum v Presove. 48 s. ISBN 80-8045-257-18
 5. Kasácová, B. 2006. Dimenzie ucitelskej profesie. In: Profesijnÿ rozvoj ucitel'ov. Presov: Metodicko-pedagogické centrum v Presove. s. 21-36. ISBN 80-8045-431-0
 6. Kasácová, B. 2004. Ucitel'ská profesia v trendoch teórie a praxe. Presov. Metodicko-pedagogické centrum v Presove. 85 s. ISBN 80-8045-352-7
 7. Kasácová, B. 2003. Pedeutológia - veda o pedagogickej profesii. In.: Pedagogické rozhl'ady, roe. 12, c. 2, s. 19-22
 8. Kasácová, B. 2002. Ucitel'ská profesia a jej dimenzie. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou úcast'ou. FF PU Presov, s. 23-41. ISBN 80-8068-141-4
 9. Krajcová, N. 2002. Problemy pedagogickej profesie z hl'adiska je sociologickej analÿzy. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou úcast'ou. FF PU Presov, s. 236-242. ISBN 80-8068-141-4
 10. Krajcová, N. 2001. Pedagogická profesia v zmenenych spolocenskych pod- mienkach. In: Pedagogická profesia v kontexte aktualnych spolocenskych zmien (riziká, problémy, perspektívy). Presov: FHPV. S. 333 - 338. ISBN 80-8068-037-X
 11. Pavlík, O. (Ed.). 1985. Pedagogická encyklopedia Slovenska. II. zvázok. Bratislava. VEDA SAV. 71-063-85
 12. Prúcha, J. 2009. Moderní pedagogika. Praha. Portal. 481 s. ISBN 978-80-7367503-5
 13. Prúcha, J. 2002. Ucitel - Soucasné poznatky o profesi. Praha. Portal. 8017178-621-7
 14. Zákon c. 317/2009 Z. zo pedagogickych zamestnancoch a odbornÿch zamestnancoch a o zmene a doplnení niektórych zákonov
 15. Zákon c. 245/2008 Z. zo vÿchove a vzdelávaní(śkolsky zákon) a o zmene a doplnení niektórych zákonov
 16. The work was supported by the Agency of Ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic, the project ITMS: 26110230069
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu