BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecki Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wysocka Malwina (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie)
Title
Rola czynników rozwoju regionalnego w kształtowaniu planów edukacyjnych i migracyjnych młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego
Impact of Regional Development Factors on Educational and Migration Plans of Rural Youth in the Mazowieckie Voivodship
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 35-49, bibliogr. 12 poz.
Rural Studies
Issue title
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Keyword
Rozwój regionalny, Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Migracja ludności, Młodzież
Regional development, Rural areas, Rural population, Population migration, Youth
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W artykule dokonano analizy czynników rozwoju regionalnego, które wpływają na decyzje związane z przyszłością młodych mieszkańców województwa mazowieckiego. Artykuł jest wynikiem analizy danych pozyskanych z badania potrzeb i planów młodzieży województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z obszarów wiejskich. Badanie to miało charakter ankietowy, objęło uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytano w nim m.in: jak młodzież postrzega swoje miejsce zamieszkania, jakie są jej przewidywania dotyczące przebiegu dalszej nauki i kariery zawodowej oraz jak ocenia swoje szanse na rynku pracy. Wyniki potwierdziły znaczenie Warszawy jako bieguna przyciągającego kapitał ludzki ze względu na jakość i ofertę edukacyjną, wielkość stołecznego rynku pracy oraz warunki życia.(abstrakt oryginalny)

The article is a result of a study on needs and plans concerning youth of the Mazowieckie Voivodship, with a particular emphasis on rural residents. The survey was attended by secondary school students across the examined region. Questions asked in the survey focused on young people's perception of their place of residence, their anticipation for further education, career, and chances on the labor market. The study also allowed to examine factors that affect decisions of young people on their future in terms of family and professional life, as well as future place of residence.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębski J., 2005, Gospodarka przestrzenna jako nauka, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 2. Friedmann J., 1973, Urbanization, Planning and National Development, Beverly Hills, Kalifornia, London.
 3. Grochowski M., Kucińska M., Wysocka M., 2013, BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa.
 4. Hirschman A. O., 1958, The Strategy of Economic Development, New Haven, London.
 5. Młodzi w liczbach, 2012, załącznik nr 1 do programu Młodzi na rynku pracy. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 6. Myrdal G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London.
 7. Perroux F., 1955, Note sur la notion de «Pole de Croissancie», Economic Appliquee, 8, 1-2, Paris.
 8. Sagan I., 2007, Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Smętkowski M., 2010, Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej, [w:] A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, MRR, Warszawa,s. 183-199.
 10. Stackelberg K., Hahne U., 1998, Teorie rozwoju regionalnego, [w:] S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów: Rynek pracy. Procesy migracyjne Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS, 16, Warszawa.
 11. Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa, s. 78-120.
 12. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012-2013, 2013, Z. Strzelecki ( red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu