BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiaździńska-Goraj Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 w województwie kujawsko-pomorskim
Status and Changes in Agricultural Education of Farm Managers in Year 2002-2010 in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 51-63, bibliogr. 23 poz.
Rural Studies
Issue title
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Keyword
Obszary wiejskie, Wykształcenie, Gospodarstwa rolne
Rural areas, People's education, Arable farm
Note
summ., streszcz., Artykuł przygotowano w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki - "Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej" (2011/03/B/HS4/04952).
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Ważną rolę w rozwoju rolnictwa odgrywa poziom wykształcenia osób kierujących gospodarstwem rolnym. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wprowadzanie gospodarki opartej na wiedzy powodują zapotrzebowanie na wzrost poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Problematyka z zakresu edukacji mieszkańców wsi jest w Polsce przedmiotem licznych prac i zainteresowań badawczych. Obejmują one zarówno opracowania dotyczące całego kraju, jak i regionów. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania stanu i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 w województwie kujawsko- -pomorskim, w okresie pomiędzy powszechnymi spisami rolnictwa. Zbadano zależności pomiędzy rozkładem przestrzennym struktury wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych a uwarunkowaniami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi. Jednocześnie w celu określenia przemian pod względem poziomu i struktury wykształcenia kierowników (użytkowników) gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, przyjmując przeciętny okres edukacji rolniczej, obliczono wskaźnik bonitacji punktowej wykształcenia rolniczego.(abstrakt oryginalny)

Education level of farm managers is an important factor in agricultural development. A multi-functional development of rural areas and implementation of knowledge-based economy contribute to the increase of education level among rural inhabitants. This paper is an attempt of a quantitative presentation of agriculture-related education among farm managers in Poland and identification of trends observed in this matter between 2002 and 2010, with a particular emphasis on the Kujawsko-pomorskie Voivodship. The analysis accounts for the number of farmers in five categories of education level, i.e.: (1) no agriculture-related education; (2) agriculture-related training course; (3) vocational education in agriculture; (4) vocational education in agriculture and post-agricultural education; (5) higher education in agriculture (university/technical university, etc.). With reference to the duration of agriculture-related education, conversion rates were used for the purposes of the analysis, which enabled construction of bonitation index concerning farm managers. The study of spatial differentiation of the observed patterns involved natural, urban and historical determinants.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bórawski P., 2010, Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody, Problemy Rolnictwa Światowego, 2, s. 5-11.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 3. Frenkel I., 2003, Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 4. Friedmann J., 1974, Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1-2, PAN, Warszawa, s.18-33.
 5. Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.
 6. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58, 4, s. 783-794.
 7. Halamska M., 2013, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Kamińska W., 2014, Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002-2011 w Polityce spójności UE a rozwój obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa.
 9. Małysz K., 1969, Wpływ wykształcenia użytkowników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich, IER, Warszawa.
 10. Marcysiak A., Marcysiak A., 2011, Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, Problemy Rolnictwa Światowego, 4, s. 129-137.
 11. Mickiewicz B., 2013, Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym, SERiA, 4, s. 273-279.
 12. Paszkowski S., 2007, Kwalifikacje rolnicze jako instrument oddziaływania na ustrój rolny w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 143-156.
 13. Pilarski S., 1988, Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 170-184.
 14. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 15. Rudnicki R., Kluba M., 1993, Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978-1988, Acta Univ. Nic. Cop., Geografia XXV, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, s. 99-107.
 16. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko- -pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 17. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
 18. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted byagricultural holdings in Poland over the years 2002-2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s. 15-31.
 19. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441-463.
 20. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 21. Trzciński J., 1984, Następcy i ich gospodarstwa, Wieś Współczesna, 5.
 22. Wasąg Z., 2012, Poziom wykształcenia i wiek uczestników wybranych działań inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej, SERiA, 1, s. 182-187.
 23. Wyderko A., 1980, Poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego rolników, IER, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu