BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pośpiech Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Porównanie portfeli klasycznych skonstruowanych na podstawie rankingu wielokryterialnego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6, 2014, s. 21-30, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Modele matematyczne, Optymalizacja matematyczna, Analiza ilościowa, Ekonomia, Zarządzanie, Analiza wielokryterialna, Giełda papierów wartościowych, Portfel papierów wartościowych, Teoria portfelowa Markowitza
Mathematical models, Mathematical optimization, Quantitative analysis, Economics, Management, Multicriteria analysis, Stock market, Portfolio securities, Markowitz portfolio theory
Abstract
Zagadnienie podejmowania decyzji jest zjawiskiem powszechnym. Decydenci w tym procesie kierują się różnymi, mniej lub bardziej racjonalnymi przesłankami. Podejmując decyzję finansową, uzasadnionym jest jednak zasięgnąć opinii eksperckiej lub zastosować metodyczne podejście wspomagające wybór najlepszych z możliwych wariantów. Jest to wskazane zwłaszcza w sytuacji, gdy wyboru dokonuje się na podstawie różnych, często dających rozbieżne informacje, kryteriów. Takim problemem jest zagadnienie wyboru walorów giełdowych do portfela akcji. Decydenci głównie kierują się dwiema charaktery stykami - stopą zwrotu akcji oraz jej odchyleniem standardowym, w celu wyboru spółek o względnie wysokiej tej pierwszej i odpowiednio niskiej drugiej. W praktyce jednak wysoka stopa zwrotu idzie w parze z wysokim ryzykiem mierzonym jej odchyleniem, i na odwrót. W tym celu są wykorzystywane metody wyboru opłacalnego (pod względem stopy zysku i ryzyka) portfela. Podejście takie uwzględnia klasyczny model Markowitza, w którym dla zadanej (ustalonej) stopy zwrotu jest wyznaczany portfel o najniższej wariancji, bądź przy zadanej niskiej wariancji wyznacza się portfel o najwyższej możliwej stopie zwrotu. Można jednak podejść do zagadnienia wyboru walorów do portfela najpierw jak do decyzji wielokryterialnej, w podejmowaniu której decydent, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami o określonej dla niego ważności, implementuje metodę wielokryterialną, uzyskując uszeregowanie wariantów i z usytuowanych najwyżej wybiera te o najniższej wariancji lub najwyższej stopie zwrotu. Ważnym elementem tej procedury jest dobór właściwych kryteriów trafnie określających aspekty wyboru. W rozważaniach uwzględniono różne charakterystyki, które standardowo są wykorzystywane w klasycznej analizie portfelowej oraz wskaźniki fundamentalne odzwierciedlające kondycję ekonomiczno-finansową spółek. Zastosowano jedną z wielu metod wielokryterialnych, wspomagających podejmowanie decyzji - metodę AHP. Celem tego rozdziału jest skonstruowanie opłacalnego portfela papierów wartościowych opartego na klasycznym modelu Markowitza, które jest poprzedzone selekcją walorów przez zastosowanie metody wielokryterialnej. Jako kryteria wyboru zostały wykorzystane rożne charakterystyki, którym przypisano różne możliwe wagi, dlatego dokonano porównania uzyskanych portfeli klasycznych opartych na powstałych rankingach wielokryterialnych i poczyniono pewne uwagi związane z możliwością stosowania wybranego zbioru kryteriów. Rozdział składa się z dwóch zasadniczych części - teoretycznej, w której skrótowo opisano zastosowaną metodę wielokryterialną i przedstawiono wskaźniki wykorzystywane w tej metodzie jako kryteria, oraz empirycznej, zawierającej wyniki analiz i uzyskane na ich podstawie obserwacje. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.gpw.pl
  2. http://www.bankier.pl
  3. Pośpiech E.: Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP - ujęcie klasyczne i fundamentalne. "Studia Ekonomiczne". Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014 (po recenzji, na etapie wydawniczym).
  4. Pośpiech E.: Zastosowanie metody AHP do Morzenia portfela papierów wartościowych. Materiały Konferencji "Metody 2012". Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014 (na etapie procesu wydawniczego).
  5. Saaty T.L. (1986): Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process. "Management Science", Vol. 32, No. 7.
  6. Saaty T.L. (1994): Fundamentals of Decisions Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh.
  7. Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
  8. Trzaskalik T., red. (2006): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa.
  9. Zopounidis C., Doumpos M. (2002): Multi-criteria Decision Aid in Financial Decision Making: Methodologies and Literature Review". "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis", No. 11.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu