BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Mikos Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach regionu małopolskiego
The Protection of Intellectual Property in Enterprises of the Małopolska Region
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 27, nr 2-3, s. 55-65, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Keyword
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Ochrona własności intelektualnej, Potencjał przedsiębiorstwa
Innovative enterprises, Intellectual property protection, Potential of enterprise
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Przedsiębiorstwa, dążąc do rozwoju, muszą pracować nad własnym potencjałem innowacyjnym. W działalności innowacyjnej ten potencjał obejmuje możliwości i zdolności innowacyjne wykorzystywane w tworzeniu, wprowadzaniu oraz zarządzaniu innowacjami. Ponieważ jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa jest wiedza, która odpowiednio ukierunkowana stanowi podstawę tworzenia innowacji, celem tego artykułu jest analiza i ocena stopnia wykorzystania narzędzi służących ochronie własności intelektualnej związanej z procesem kreowania i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach regionu tarnowskiego i Małopolski. Pierwsza część artykułu obejmuje prezentację oraz podział podstawowych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu ochrony wiedzy jako najważniejszego zasobu wykorzystywanego do tworzenia innowacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację stopnia zastosowania narzędzi zabezpieczania wartości z innowacji przez przedsiębiorstwa regionu Małopolski w kontekście rodzaju prowadzonej działalności. Na podstawie badań można wnioskować, że przedsiębiorstwa posiadają zdolność do wprowadzania innowacji, jednak skala działań mających na celu zatrzymywanie wartości powstałej w wyniku tworzenia innowacji kształtuje się w analizowanych przedsiębiorstwach na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)

Firms seeking to develop must work on their own innovative potential. In innovation activities this potential includes the innovative capabilities used in the creation, implementation and management of innovation. As one of the most important factors affecting competitiveness and enterprise development is knowledge, which, adequately targeted, is the basis for the creation of innovation. The purpose of this article is to analyze and assess the level of the use of tools for the protection of intellectual property associated with the process of the creation and implementation of innovations in enterprises of Tarnów and Malopolska Region. The first part of the article covers the presentation and division of basic tools used by businesses to protect knowledge as the most important resource used to create innovation. The second part of the article shows the results of empirical studies involving the presentation of the level of the use of tools to secure the value from innovation by the firms of the Malopolska Region, in the context of the type of activity. On the basis of the research it can be concluded that businesses have the ability to innovate, but the scale of operations aimed at the retention of the value created as a result of innovation in the analyzed enterprices is at a low level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fischer, T. (2011). Managing Value Capture. Heidelberg: Gabler Verlag. ISBN 978-3-8349-3251-8.
  2. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107-116.
  3. Motyka, S. (2012). Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W: R. Knosal (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 78 88). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 978-83-930399-4-4.
  4. Najda-Janoszka, M. (2013). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, 1, 96-105.
  5. Sieńczyło-Chlabicz, J. (red.) (2009). Prawo własności intelektualnej. Warszawa: LexisNexis. ISBN978-83-7620-254-9.
  6. Skrzypek, E. (2012). Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą - teoria i praktyka. Zarządzanie i Finanse, 10(3), cz. 1, 516-530.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu