BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chabowski Mirosław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Udział Sejmu w wypowiedzeniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a niektórymi państwami postkomunistycznymi konwencji w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa
Source
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008, R. 6, s. 191-204, przypisy
Keyword
Obywatelstwo, Parlament, Umowa międzynarodowa, Kraje postkomunistyczne
Citizenship, Parliament, International agreement, Post-communist countries
Abstract
Należy zauważyć, że wypowiedzenie konwencji odbyło się bez poważniejszych sporów, sprawa nie wzbudziła większych emocji, nie była także wykorzystywana do partyjnych rozgrywek. Opozycja podeszła do zagadnienia w sposób merytoryczny. Pokazuje to, że wbrew medialnemu wizerunkowi parlamentu, w wielu sprawach logika współdziałania i pracy dla kraju wygrywa z logiką politycznej walki. Należy jednak zauważyć, że mogło to wynikać z braku możliwości oceny przez posłów skutków podejmowanych decyzji - posłowie w dużym stopniu dokonują oceny danego zjawiska na podstawie informacji udzielonych im przez władzę wykonawczą (widać to było m.in. w wystąpieniach przedstawicieli klubów - szczególnie w przypadku posłanki Olgi Krzyżanowskiej z Unii Wolności - w których powtarzały się obszerne fragmenty uzasadnień projektów ustaw opracowanych przez rząd). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Kijowski, Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919-2003), Rzeszów 2004.
 2. A. Bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2005, s. 93-94.
 3. J. Jaskiernia, Charakter prawny i funkcje Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 6 (22), listopad-grudzień 2004, s. 65-75.
 4. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, "Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1965", Warszawa 1969, s. 28-33.
 5. Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, "Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1966", Warszawa 1971, s. 19-24.
 6. A. Banaszkiewicz, Traktaty i umowy polsko-czeskie zawarte w latach 1993-2004, w: B. J. Albin, W. Baluk, Europa Środkowa. Dekada transformacji. Republika Czeska, Wrocław 2005, s. 345.
 7. A. Banaszkiewicz, Traktaty i umowy polsko-słowackie zawarte w latach 1993-2004, http://www.ism.uni.wroc.pl/ publikacje/teksty/traktaty_i_umowy_polsko_slowackie_1993_2004.pdf
 8. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Polską (Rzecząpospolitą Polską, Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Czechosłowacją (Republiką Czechosłowacką, Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną) w latach 1918-1992, podpisany w Bratysławie w dniu 8 lipca 1993 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lublin 1998, s. 117-119.
 9. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o sukcesji umów dwustronnych i przeglądzie systemu traktatowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, podpisany w Warszawie w dniu 29 marca 1996 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe, s. 85-87. Protokół wszedł w życie 23 sierpnia 1996 r.
 10. A. Banaszkiewicz, Regulacje traktatowe stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-2006, http://www. ism.uni.wroc.pl/publikacje/teksty/regulacje_traktatowe_stosunkow_polsko_rosyjskich_w_latach_1991_ 2006.pdf
 11. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1998 r. Nr 44, poz. 618, zm.: M.P. z 1999 r. Nr 11, poz. 150 i Nr 23, poz. 331), w: Prawo konstytucyjne. Źródła, literatura, pytania kontrolne, red. A. Preisner, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
1732-1395
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu