BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmal Arkadiusz (Politechnika Śląska)
Title
Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizcji
Identification of Intellectual Property Subject to Commercialization
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 321-333, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Komercjalizacja, Ochrona własności intelektualnej
Commercialization, Intellectual property protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W rozwijającej się gospodarce coraz intensywniej widoczna jest konieczność wdrażania innowacji. W artykule wskazano na wieloaspektowość problemu komercjalizacji dóbr intelektualnych. Jest to procedura złożona, stąd dla sprawnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji kluczowe są kompetencje kadry. W opracowaniu podjęto ponadto temat praktyczny identyfikowania dóbr intelektualnych o znacznej zdolności do komercjalizacji, (abstrakt oryginalny)

In the developing economy the need for implementing innovation is ever more evident. The study points to many aspects of the problem of commercialization of intellectual property. It is a complex issue thus to insure the smooth commercialization process the competencies of the staff carrying it out are vital. Moreover, the study focuses on the practical aspect of identifying intellectual property with significant capacity for commercialization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa listopad 2006.
  2. Dec D.: Firmy typu Spin-off i Spin-out. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  3. Głodek P.: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
  4. Gwara-Gruszczyńska E., Czapla T.P.: Kluczowe kompetencje menadżera ds. komercja-lizacji. PARP. Łódź 2011.
  5. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Przewodnik. MNiSW, Warszawa 2010.
  6. Matusiak K.B.: Innowacje i transfer technologii. PARP, Warszawa 2011.
  7. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. "Nauka", nr 4, 2007.
  8. Szynaka R.: Lubelski Portal Przedsiębiorczości Akademickiej, www.lppa.wssm.pl.
  9. Wissema J.G.: TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak? PARP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu