BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sivets Olena (Politechnika Warszawska)
Title
Wybrane aspekty internalizacji kosztów zewnętrznych transportu
Selected aspects of the internalizing of external costs of transport
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 694-704, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Transport drogowy, Emisja zanieczyszczeń, Internalizacja kosztów zewnętrznych, Koszty transportu
Road transport, Pollution emission, Internalisation of external costs, Transport costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport drogowy, mimo iż stanowi kluczową rolę w gospodarczym i społecznym życiu kraju, ma destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Jego negatywny wpływ wyrazić można przy pomocy kosztów zewnętrznych. W artykule przeanalizowano opłaty drogowe dla wybranej relacji międzynarodowej przewozu ładunków. Wyznaczone zostały koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza dla wybranych substancji szkodliwych. Opłaty drogowe, jako jeden z instrumentów internalizacji kosztów zewnętrznych tran sportu drogowego w aspekcie jego wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zostały porównane z kosztami zewnętrznymi. Przeprowadzono ocenę kosztów dla każdego kraju przebiegu trasy przewozu, uwzględniając specyfikę poszczególnych krajów zarówno po d względem systemów pobierania opłat jak również różnic w wysokości kosztów zewnętrznych emisji poszczególnych substancji szkodliwych. Przedstawiono stopień internalizacji kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia dla poszczególnych emitorów i dla każdego kraju. Na podstawie przeprowadzonych badań zaprezentowano jak poszczególne systemy opłat drogowych wpływają na internalizację kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia powietrza przez transport drogowy. (abstrakt oryginalny)

Road transport has a devastating impact on the environment, despite the fact that it provides a key role in economic and social life of the count ry. Its negative impact can be expressed by the external costs. In the article was analyzed toll costs for the selected international freight road transportation. External costs of the air pollution was determined for the selected pollutants. Road tolls, as one of the instruments of the external costs internalization in road transport on terms of its impact on the air pollution, were compared with the quantity of the external costs. An assessment of the costs has been provide for each country of the itine rary, taking into account the specificities of each country in terms of the toll systems as well as in the inequalities in quantity of the external costs of selected pollutants emissions. Article presented the level of the external costs internalization fo r each harmful substances and for each country. Assessed the studies performed in article, are presented how the respective toll systems are impacted on the internalization of the external costs of air pollution from the road transport.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 2. Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 42).
 3. Externe Kosten des Verkehrs. Aktualisierungsstudie. Zusammenfas- sung. IWW/INFRAS, Zürich/Karlsruhe, Oktober 2004.
 4. Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA), Version 3.1, Umweltbundesamt Berlin, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Bern, Bern, INFRAS AG, 2010.
 5. Hurley F., Hunt A., Cowie H., Holland M., Miller B., Pye S., Watkiss P., Metodologia analizy kosztów i korzyści na rzecz CAFE, Tom 2 Zamówienie przeprowadzenia oceny wpływu na zdrowie w zakresie analizy kosztów i korzyści odnośnie do kwestii związanych z jakością powietrza, zwłaszcza w ramach programu Czyste Powietrze dla Europy (CAFE), 2005.
 6. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE): Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2011 - 2012 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny. WWW: http://www.kobize.pl
 7. Lieb C., Suter S., Bickel P., Projekt GRACE, Koszty środowiskowe na obszarach wrażliwych, Leeds, 2006.
 8. Mendyk E.: Ekonomika transportu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 9. Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transport. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s.16.
 10. Preiss P., Klotz V., New Energy Externalities Developments for Sustainability": EU FP6 project, Universität Stuttgart, runtime 2004 - 2008.
 11. Puławska S.: Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej. W: Technika szynowego. Red. J. Raczyński. Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o., Łódź 2008.
 12. Schreyer C., Maibach M., Rothengatter W., Doll C., Schneider C., Schmedding D., INFRAS/IWW, Koszty zewnętrzne transportu: badanie aktualizujące, Karlsruhe/Zurych/Paryż, 2004.
 13. Transport emissions of air pollutants (TERM 003) - Assessment published Feb 2013, WWW: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8
 14. Opracowanie Wspólnoty Europejskiej: W kierunku uczciwego i efektywnego systemu cen w transporcie. Opcje polityki dla internalizacji zewnętrznych kosztów transportu w UE. Zielona Księga, Bruksela 1995, COM(95)691.
 15. http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/
 16. http://www.info-myto.pl/
 17. http://www.autoroutes.fr/en/routes.htm
 18. http://www.ecotransit.org/
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu