BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Wiktoria (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Poros Michał (Geopark Kielce), Sobczyk Eugeniusz J. (Polska Akademia Nauk)
Title
Model planowania logistycznego rekultywacji terenów pogórniczych w świetle strategii funkcjonowania parku geologicznego
The model of logistic planning post - mining terrains reclamation strategies in the light of the operation of a geological park
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 705-711, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Planowanie gospodarcze, Logistyka, Rekultywacja gleb, Szkody górnicze, Parki krajobrazowe, Środowisko przyrodnicze, Eksploatacja górnicza
Economic planning, Logistics, Reclamation of soil, Mining damages, Landscape parks, Natural environment, Mining exploitation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań istotnych dla procesu planowania logistycznego rekultywacji terenów górniczych po zakończonej eksploatacji. Autorzy pod jęli próbę określenia optymalnych form zagospodarowania terenów pogórniczych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju gminy i województwa. Zaprezentowano logistyczne podejście do modelu planowania rekultywacji. Proponowany model zakłada wprowadzenie dwóch czynników na etapie planowania rekultywacji: zmodyfikowanej metody analizy geostanowisk pod kątem oceny potencjału geoturystycznego terenów pogórniczych oraz włączenia w proces decyzyjny podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie lub funkcjonowanie geoparku. Metoda analizy geostanowisk uwzględnia kryterium lokalizacyjne, wartość naukową i wartość dydaktyczną. W zaprezentowanym modelu planowania procesu rekultywacji położono nacisk na postrzeganie terenów górniczych jako nowych wartości przyrodniczych i kulturowy ch projektowanych bądź istniejących geoparków.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to determine the conditions essential to the process of logistic planning reclamation of mining terrains after the end of operations. The authors attempted to determine the optimal forms of post - mining terrai ns use in accordance with sustainable development of the municipality and the province. Logistic approach to the model of planning reclamation is presented. The proposed model assumes the introduction of two factors at the planning stage of reclamation: mo dified methods of analysis of geosites for assessing the geoturist potential of the post - mining areas, and inclusion of the bodies responsible for the creation or functioning of a geopark into the decision - making process. The method of geosites analysis t akes into account the criterion of localization, the scientific and educational value. In the presented model of planning the reclamation process, emphasis has been put on the perception of the mining areas as new natural and cultural values of the propose d or existing geoparks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Alexandrowicz Z.: Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny, nr 54. 2006
 2. Badera J., Kocoń P.: Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: experiences from central Poland. Energy Policy, vol. 66. 2014
 3. Fijałkowska-Mader A., Malec J.: Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, nr 61, 165-171. 2013
 4. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.(red. nauk.): Logistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 5. Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K.: Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010 (data wejścia: 13 II 2015)
 6. Migoń P.: Geoturystyka. PWN, Warszawa 2012
 7. Ostręga A., Uberman R.: Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnych. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury PAN, o. Kraków 2003
 8. Poros M., Sobczyk W.: Rewitalizacja terenu pogórniczego po kopalni surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Annual Set The Environment Protection - Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 15. 2013
 9. Śliwczyński B.: Planowanie Logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Biblioteka Logistyka, ISBN: 978-83-87344-23-8, Poznań 2007
 10. Torabi-Farsani N., Coelho C., Costa C., Neto de Carvalho C.: Geoparks&Geotourism, New approaches to sustainability for the 21st century. Brown Walker Press, Boca Raton, Florida, USA 2012
 11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. 1995, Nr 16, poz. 78
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu