BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobocińska Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Premises and Potential for the Application of Semiotics in Marketing Research
Przesłanki i możliwości zastosowania semiotyki w marketingu
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 123-132, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Marketing, Kultura, Semiotyka
Marketing, Culture, Semiotics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na zastosowania semiotyki w marketingu należy patrzeć przez pryzmat jego wieloparadygmatyczności i rozwoju badań jakościowych. Istota semiotyki polega na tym, że badany jest kontekst, w którym odbywa się konsumpcja. W badaniach semiotycznych odchodzi się od deklaracji respondentów i rozpoznaje się kierunki zmian zachowań nabywców oraz kształtujące się nowe postawy konsumentów. Szczególną rolę w badaniach semiotycznych pełnią teksty kultury, w tym także kultury masowej. Badania semiotyczne znajdują zastosowania w procesach kształtowania portfolio marek, w budowie strategii pozycjonowania marek, w "branding" kulturowym oraz w tworzeniu przekazów marketingowych, a także służą pozyskiwaniu "insight" kulturowych. W celu zmniejszania niepewności interpretacyjnej istnieje potrzeba stosowania triangulacji analiz semiotycznych z klasycznymi badaniami jakościowymi i ilościowymi. (abstrakt oryginalny)

Potential uses of semiotics in market research should be examined in the context of the multi-paradigmatic nature of marketing and the continuous development of qualitative research methods. The essence of semiotic approach is expressed in its focus on the contextual dimension of consumption. Semiotic studies represent a departure from the analytical examination of declarations, placing more emphasis on identification of behavioural changes and emerging trends in consumer attitudes. The semiotic approach places great significance on the analysis of cultural messages, also those propagated through mass media. Semiotic studies may be employed in brand management for portfolio-building, cultural branding and in the design of brand positioning strategies. It is also an effective instrument for the formulation of marketing messages and collation of cultural insights. To reduce the uncertainty of interpretation, results of semiotic analyses should be triangulated against those obtained using standard qualitative and quantitative methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahuvia, A., Carroll, B., Yang, Y. (2006). Consumer Culture Theory and Lifestyle Segmentation. Innovation Marketing, 2, 4, 33-43.
 2. Arnould, E.J., Thompson, C.J. (2005). Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research. Journal of Consumer Research, 31, 4, 868-882.
 3. Chandler, D. (2011). Wprowadzenie do semiotyki [Introduction to Semiotics]. Oficyna Wydawnicza Volumen Warszawa, 29-46, 46-54.
 4. Floch, J.M. (2001a). Rola semiotyki strukturalnej w projektowaniu hipermarketu [The role of structural semiotics in hypermarket design]. [In:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrun (Eds), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie [European Perspectives on Consumer Behaviour], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 282-283.
 5. Floch, J.M. (2001b). Semiotics, marketing and communication. Beneath the signs, the strategies. Palgrave, New York, 6-12.
 6. Holt, D. (2004). How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Harvard Business School Publishing, Boston, 13-38.
 7. Kaczmarek, J. (2014). Zobaczyć społeczeństwo. Film i wideo w badaniach socjologicznych [Picture the society. Film and video in social studies]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 177-178.
 8. Mazurek-Łopacińska, K. (2015). Rola kodów kulturowych i zachowań konsumentów w kreowaniu innowacji [Cultural codes and consumer behaviours: their role in creating innovation]. [In:] Marketing i Rynek, 2, 26-36.
 9. Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2014). Badania kodów kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu [Cultural code analysis in the design of marketing models for business applications]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, 336, 11-21.
 10. Nöth, W., Heilbrunn, B., Floch, J.M. (2001). Semiotyka konsumpcji [Semiotics of consumption]. [In:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (Eds), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie [European Perspectives on Consumer Behaviour]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 418-419.
 11. Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy [The Four Ways of a Brand. Perceptive, emotional, social and cultural branding]. Wolters Kluwer, Warszawa, 16-17, 181-230.
 12. Polak, K., Żurawicka, M. (2015). Badania semiotyczne i ich praktyczne wykorzystanie [Semiotic analyses and their uses]. [In:] A. Dąbrowska, A. Wódkowski (Eds), Badania marketingowe. Praktyka nauce - Nauka praktyce [Market research, the science and the practice]. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 110-120.
 13. Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania [Epistemology and methodology of management]. PWE, Warszawa, 112-122, 181-187.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu