BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tubis Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Werbińska-Wojciechowska Sylwia (Politechnika Wrocławska)
Title
Strategiczna Karta Wyników w doskonaleniu procesu zarządzania przedsiębiorstwem transportowym
Balanced Scorecard in improvement of management process of transport company
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 773-782, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Transport pasażerski, Transport drogowy, Przedsiębiorstwo transportowe
Balanced Scorecard (BSC), Passenger transport, Road transport, Transport company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące tworzenia i wykorzystania Zrównoważonej Karty Wyników. Na bazie modelu ogólnego opracowano wzorzec karty dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa transportu pasażerskiego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the theoretical issues concerning the development and implementation of the Balanced Scorecard. On the basis of the general model, there were developed pattern cards tailored to the needs of passenger transport companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Abran A., Buglione L.: A multidimensional performance model for consolidating Balanced Scorecard. Advances in Engineering Software, 34, 2003, pp. 339-349.
 2. Alsyouf I.: Measuring maintenance performance using a balanced scorecard approach. Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 12, no. 2, 2006, pp. 133-149.
 3. Bakhtiar A., Purwanggono B., Metasari N.: Maintenance function's performance evaluation using adapted Balanced Scorecard model. World Academy of science engineering and Technology, vol. 3, 2009, pp. 541-545.
 4. Banker R. D., Chang H., Janakiraman S. N., Konstans C.: A balanced scorecard analysis of performance metrics. European Journal of Operational Research, 154, 2004, pp. 423-436.
 5. Biasotto E., Dias A., Ogliari A.: Balanced scorecard for TPM maintenance management. Product: Management and Development, vol. 8, no. 2, 2010, pp. 143-154.
 6. Buganova K., Luskova M.: Balanced Scorecard in transport company. Mechanics Transport Communications, Issue 3, 2009, pp. III-58-III-61.
 7. Chand D., Hachey G., Hunton J., Owhoso V., Vasudevan S.: A balanced scorecard based framework for assessing the strategic impacts on ERP systems. Computers in Industry, 56, 2005, pp. 558-572.
 8. Divandri A., Yousefi H.: Balanced Scorecard: A Tool for Measuring Competitive Advantage of Ports with Focus on Container Terminals. International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 2, no. 6, 2011, pp. 472-477.
 9. Frederico G., Cavanaghi V.: A proposal of performance measurement system for the operators of freights railroad transportation. 8th World Congress on Railway Research, Seoul, 2008.
 10. Friedag H. R., Schmidt W.: Moja Strategiczna Karta Wyników. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 11. Grochowski K.: Strategiczna Karta Wyników narzędziem wspierania konkurencyjności w branży logistycznej. VI Seminarium Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, Ząb/Zakopane 18-19 czerwca 2007r.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004
 13. Habelman J.: Mierniki klienta w strategicznej karcie wyników w portach morskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, 2013, pp. 181-191.
 14. Hoque Z.: 20 years of studies on the balanced scorecard: trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research. The British Accounting Review, 46, 2014, pp. 33-59.
 15. Janczewski J.: Controlling w przedsiębiorstwie transportowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2, 2013, pp. 153-166.
 16. Kaplan R. S., Norton D. P.: The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, vol. 70, no. 1, 1992, pp. 71-79.
 17. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 18. Karmelita K., Tubis A., Konkurencyjność dużych firm transportu drogowego w regionalnych przewozach pasażerskich, , [w]: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach pod red. J. Witkowskiego, A. Baranieckiej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2011, s.207-216
 19. Kuchta D., Ryńca R.: Zrównoważona Karta Działania w przedsiębiorstwie - studium przypadku. Badania Operacyjne i Decyzje nr 2, 2008, pp. 75-86.
 20. Kuchta D., Ryńca R.: Implementacja Zrównoważonej Karty Działania. Badania Operacyjne i Decyzje nr 1, 2008, pp. 47-59.
 21. Lin Y. H., Chen Ch-Ch., Tsai Ch. F. M., Tseng M-L.: Balanced scorecard performance evaluation in a closed-loop hierarchical model under uncertainty. Applied Soft Computing, 24, 2014, pp. 1022-1032.
 22. Mir Ali H. R., Ghaderi H. R., Rostami F.: Review the role of the Balanced Scorecard in the Effectiveness of Office in Khorasan Railway. Journal of Engineering Research and Applications, vol. 3, Issue 5, 2013, pp. 1315-1319.
 23. Nusraningrum D., Waluyaningsih N.: Performance analysis: the case of Directorate General of Civil Aviation using Balanced Scorecard. World Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 3, pp. 98-119.
 24. Ossowski M.: Strategiczna karta wyników w przedsiębiorstwie zarządzającym portem morskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, 2013, pp. 499-507.
 25. Papalexandris A., Ioannou G., Prastacos G., Soderquist K. E.: An integrated methodology for putting the Balanced Scorecard into action. European Management Journal, vol. 23, no. 2, 2005, pp. 214-227.
 26. Phillips J. K.: An application of the Balanced Scorecard to public transit systems performance assessment. Transportation Journal, 41, 1, 2004, pp. 26-55.
 27. Rabbani A., Zamani M., Yazdani-Chamzini A., Zavadskas E. K.: Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies. Expert Systems and Applications, 412, 2014, pp. 7316-7327.
 28. Rahman Md. H., Chin H. Ch.: Sustainable urban transport in Singapore: a Balanced Scorecard. OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 2, No. 10, 2011, pp. 19-42.
 29. Rahman Md. H., Chin H. Ch., Seebaluck N.: Urban Transport Sustainability in Mauritius: A Balanced Scorecard. OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 05, No. 11, 2012, pp. 83-104.
 30. Rajesh R., Pugazhendhi S., Ganesh K., Ducq Y., Lenny Koh S. C.: Generic balanced scorecard framework for third party logistics service provider. International Journal of Production Economics, 140, 2012, pp. 269-282.
 31. Ryńca R.: Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań. O. Wyd. PWr., Wrocław, 2009.
 32. Siousiouras P., Deniozos N. K.: The implementation of Balanced Scorecard performance measurement to the free zone of the port of Thessaloniki and its dimension on international maritime security. Journal of Management Sciences and Regional Development, Issue 7, 2011, pp. 49-67.
 33. Shafiee M., Lotfi F. H., Saleh H.: Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach. Applied Mathematical Modelling, 38, 2014, pp. 5092-5112.
 34. Skoczylas W.: Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 687: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 48, 2011, pp. 235-246.
 35. Smith J. M.: Using a Balanced Scorecard as a strategic tool in public purchasing. International Public Procurement Conference Proceedings, 21-25 September 2006, pp. 901-921.
 36. Sofiyabadi J., Noori Nasab S.: A dynamic balanced scorecard for identification internal process factor. Management Science Letters, 2, 2012, pp. 1721-1730.
 37. Śliwczyński B.: Controlling operacyjny łańcucha dostaw brakującym ogniwem strategicznej karty wyników. LogForum, vol. 1, Issue 2, No 7, 2005, pp. 1-9.
 38. Torbacka M., Torbacki W.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem logistycznym przy pomocy Balanced Scorecard zintegrowanym z ERP. Logistyka nr 2, 2007, pp. 57-60.
 39. Tseng M-L.: Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard. Computers and education, 55, 2010, pp. 188-201.
 40. van Veen-Dirks P., Wijn M.: Strategic control: meshing critical success factors with the Balanced Scorecard. Long Range Planning, 35, 2002, pp. 407-427.
 41. Wong F. W. H., Lam P. T.I., Chan E. H. W.: Optimising design objectives using the Balanced Scorecard approach. Design Studies, 30, 2009, pp. 369-392.
 42. Yudiatna D. T.: Balanced Scorecard (BSC) for Public Transport Performance Measurement Based on Service Dominant Logic (S-D logic) Framework. Service Science Program Karlstad University, 2010.
 43. Żarski W., Bojar W.: Wykorzystanie oprogramowania Result Scorecard do wspomagania monitorowania strategii przedsiębiorstwa transportowego. http://wz.utp.edu.pl/index.php/o-wydziale/struktura-wydzialu/katedra-inzynierii-zarzadzania/975-laboratorium-systemow-rachunkowosci-zarzadczaj-i-controllingu.html (dostęp: 3.11.2014r)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu