BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lištiak Mandzáková Stanislava (Prešovska Univerzita v Prešove, Slovakia)
Title
Ako by sa mala realizovať inštitucionálna sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím? Empirická sonda o postojoch učiteľov a učiteliek k sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím
How Should Pursue Institutional Sexual Education of People with Intellectual Disabilities? Empirical Probe the Attitudes of Teachers on Sex Education of People with Intellectual Disabilities.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 173-190, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Moralność, Edukacja, Osoby niepełnosprawne, Seksualność
Morality, Education, Disabled people, Sexuality
Note
summ.
Abstract
In the paper we present partial results of comprehensive research, which focused on attitudinal and behavioral attributes sexuality of people with intellectual disabilities and their socio-cultural and ethical contexts using selected items of us compiled questionnaire sexuality and sexual education of students with intellectual disabilities. We focus on the evaluation of teachers' attitudes towards special schools selected aspects of sexual education of students with intellectual disabilities. In this paper we analyze the attitudes of teachers for special schools source implementation of sex education of students with intellectual disabilities to teaching sex education in schools and selected special positions for experts to be involved in the implementation of sex education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cuskelly, M., Gilmore, L. 2007. Attitudes to sexuality ques tionnaire (Individuals with an intellectual disability): Scale development and community norms. In: Journal of intellectual & developmental disability, 2007, vol. 3, no. 3, pp. 214-221.
 2. Hamilton, C. 2009. Rights, sexuality and relationships in Ireland: 'It'd be nice to be kind of trusted'. In: British Journal od Learning Disabilities, 2009, vol. 37, no. 4, pp. 308-315.
 3. Horňák, L. 2009. Súčasný stav výchovy k manželstvu a rodičovstvu v špeciálnych základných školách na Slovensku. In: Sexualita mentálně postižených II. Praha: Orfeus, 2009, s. 38-44. ISBN 978-80-903519-7-4.
 4. Horňák, L. 2015. Špecifiká sexuality žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. In: Marková, D., Lištiak Mandzáková, S. (eds.) Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 58-97. ISBN 978-80-555-1371-3.
 5. Mandzáková, S. 2011. Kvalita sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0455-1.
 6. Marková, D. 2015(a). Moral values in sexual and partner relationships. Ljubljana: KUD Apokalipsa and Central European Research Institute S?ren Kierkegaard, 2015. ISBN 978-961-6894-67-8.
 7. Marková, D. 2015(b). Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic. Ljubljana: KUD Apokalipsa and Central European Research Institute S?ren Kierkegaard, 2015. ISBN 978-961-6894-68-5.
 8. Marková, D. 2014. Morálne hodnotové preferencie v sexuálnych a partnerských vzťahoch a ich diskurzívne zdroje: axiologicko-etická deskriptívna výskumná sonda. In: Person and Society. Toronto: University of Toronto, 2014, p. 505-543. ISBN 978-0-9878168-6-3.
 9. Marková, D. 2012. O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch. Nitra: Garmond, 2012. ISBN 978-80-89148-76-9.
 10. Marková, D. 2007(a). Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007. ISBN 978-80-88904-59-5.
 11. Marková, D. 2007(b). Sexuálna výchova na Slovensku v kontextoch diskurzov o sexualite. In: Janiš, K., Marková, D. Příspěvek k základům sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 53-76. ISBN 978-80-7041-621-1.
 12. Marková, D., Kocina, P. 2014. Made in Slovakia: Moral constructions of Sexuality Education and their discursive sources. In: Education and Upbringing in Theory and Practice. USA: Ecko House Publishing, 2014, p. 79-138. ISBN: 978-1-4276- 5467-0.
 13. Nemcová, L. 2007. Inovatívne vzdelávacie programy pre učiteľov a koordinátorov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. In: Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: 2007, pp. 291-298. ISBN 978-80-223-2295-9.
 14. Rovňanová, L. 2013. Subjective evaluation of demand on performance of teacher professional activities. In: The New educational review, vol. 34, no. 4, 2013, pp. 292-304. ISSN 1732-6729.
 15. Rovňanová, L. 2015. Negatívne prekračovanie noriem v sexuálnej oblasti: sexuálna výchova osôb s postihnutím ako hľadanie cesty k osobnej spokojnosti. In: Marková, D., Lištiak Mandzáková, S. (eds.). Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, pp. 99-114. ISBN 97880-555-1371-3.
 16. Swango-Wilson, A. 2008. Caregiver perceptions and implications for sex education for individuals with intellectual and developmental disabilities. In: Sexuality and Disability, 2008, vol. 26, no. 2, pp. 75-81. ISSN 1573-6717.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu