BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala-Suszyńska Justyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
English at Primary Education
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 229-237, bibliogr. 28 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo podstawowe, Motywacja do nauki, Język angielski, Kształcenie nauczycieli
Education, Primary education, Motivation to learn, English language, Education of teachers
Note
summ.
Abstract
Rozpoczynając nauczanie języka obcego od wczesnych etapów szkolnych przyczyniamy się do poszerzania horyzontów myślowych i doświadczeń dzieci. Dzięki temu rośnie ich świadomość językowa i kulturowa, rozwijają się kompetencje komunikacyjne oraz stany emocjonalno- poznawcze. Jak twierdzi H. Komorowska wcześnie rozpoczęta nauka ma na celu osłuchiwanie z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem (Komorowska 2002:30). Co więcej, uwrażliwia na dźwięki innego języka, zwiększa otwartość na nowe bodźce oraz sprzyja kreatywności dziecka. Wczesny start jest więc wychowawczo wskazany, a językowo skuteczny (Komorowska 1995:19). Istotne jest również to, iż wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego zwiększa kognitywną elastyczność umysłu dziecka oraz wpływa pozytywnie na gotowość do nauki. Dzięki temu dzieci stają się również otwarte na świat i inne kultury (Krzemińska 2009: 30). (fragment tekstu)

English is an important language of learning in all schools. It is the language of international communication, technology, higher education, commerce and industry. Its use as the working language in the world has made it vital for our students to attain a sound knowledge of English. Today when much information is transmitted and published in English it is essential that our students acquire the skill of this language for their various needs. Teaching English should be skill based, activity oriented, student centered, communicative, fun to learn. The language teaching can only be effective if we can integrate language skills with games and other activities In this article, I want to present importance of learning English at primary level. What is more, the profile of young learners who enjoy games and activities, and a significance role of teachers, who should work with interesting methods and techniques. Because the way a teacher teaches is one of the most important aspects of quality education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajcar E. A., Bąbel P. (2009). Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP s.46-56.
 2. Brzeziński J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa: WSiP.
 3. Cichmińska M. (2015). Bawię się, więc jestem. W: Języki Obce w Szkole 2015 nr 1, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 13-16 .
 4. Iluk J. (2002). Jak uczyć małe dzieci języków obcych. Katowice: Gnome.
 5. Jaros I. (2009). Rola nauczyciela w procesie nabywania znajomości języka obcego przez dzieci sześcioletnie. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP, s. 250- 259.
 6. Jaroszewska A. (2014). Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 7. Jaroszewska A. (2008). Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości. W: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym. Red: Surdyk A., Szeja J.Z. Homo Communicativus: Filozofia - komunikacja - język - kultura. Nr 2/ 2008. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Filozofii, Poznań, s. 157-166.
 8. Jopkiewicz A. (2009). Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju fizycznego. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP 2009, s. 28-45.
 9. Kaczmarczyk A. (2009). Metody pracy z dziećmi sześcioletnimi ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP, s.226-238.
 10. Komorowska H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 11. Komorowska H. (1995). Nauczanie języka obcego. Propozycje strategii oświatowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 12. Krzemińska D. (2009). Wczesne rozpoczynanie nauki języków. W: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. D. Sikora-Banasik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 20- 39.
 13. Kurtek P. (2009). Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju społeczno- emocjonalnego. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP,s.57-64.
 14. Lundberg G. (2007). Developing teachers of young learners: in-service for educational change and Improvement. W: Teaching modern languages to young learners: teachers, curricula and materials. Red. M. Nikolev i in. Graz: European centre for modern languages, s. 21-34.
 15. Medina J. (2012). Jak wychować szczęśliwe dziecko. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 16. Osiński W. (1993). Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy. W: Motoryczność człowieka- jej struktura, zmienność i uwarunkowania. Red. W. Osiński. Poznań: s. 39-61.
 17. Pamuła M. (2009). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 18. Pinter A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: OUP.
 19. Pfeiffer W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnictwo Wagros.
 20. Reykowski J. (1992). Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, http: // www.abc. com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-977.
 22. Rusek B. (2010). Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym. W: Homo Ludens nr 1, Polskie Towarzystwo Badania Gier, s.151-160.
 23. Siek-Piskozub T. (2009). Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i problemy. W: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. D. Sikora-Banasik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. s. 9-19.
 24. Siek-Piskozub T. (2001). Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 25. Stasiak H. (2000). Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, s. 402-427.
 26. Szot M. (2000). 10 dobrych rad metodycznych dla nauczycieli uczących języka obcego w klasach I-III. W: Języki Obce w Szkole nr 6/2000, s. 26- 28.
 27. Wieszczeczyńska E. (2000). Dlaczego warto zacząć naukę języka obcego w okresie wczesnoszkolnym. W: Języki Obce w Szkole nr 6/2000, s. 6-11.
 28. Wieszczeczyńska E. (2009) Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej. W: Dziecko sześcioletnie w szkole. Red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska. Kielce: ZNP, s.40-50 .
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu