BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Straczewska Izabela (Gdynia Maritime University, Poland)
Title
Walory kulturalno-przyrodnicze regionu w /nie/ świadomości społeczności wiejskich (na przykładzie gminy kosakowo, województwo pomorskie)
Cultural and Natural Values in a Rural Community Consciousness (kosakowo, pomorskie)
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 244-252, tab., bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ochrona środowiska, Edukacja, Środowisko przyrodnicze, Świadomość ekologiczna
Environmental protection, Education, Natural environment, Ecological awareness
Note
summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem niewiedzy mieszkańców wsi na temat walorów kulturalno-przyrodniczych ich rodzimych gmin/ miejscowości. Powyższe zagadnienie zostanie omówione i zbadane na przykładzie gminy Kosakowo w województwie Pomorskim. (fragment tekstu)

This article shows, that people are not aware of cultural and natural values their local village. Based on the research demonstrated that cultural and natural awareness of the population Kosakowo is very low. Reason for this is lack of education and little interest in their region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego PWN, W-wa 2009 s. 42.
  2. Hofstede G. Kultury i Organizacje, PWE, W-wa 2011, s. 147.
  3. Kiełczewski D. Ekologia społeczna Wyd. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001, s. 256.
  4. Kroeber A. Istota kultury PWN, W-wa 2002 s. 89.
  5. Liberska B. [red.] Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej [w:] Globalizacja - mechanizmy i wyzwania. PWE, W-wa 2002. s. 26.
  6. Markiewicz M. [red.] Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, W-wa 2004. s. 207.
  7. Papuziński A. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki [w] Problemy ekorozwoju 2006, t.1, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu