BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryś Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Nowe koncepcje i paradygmaty teorii zarządzania - wyraz przemian współczesnej organizacji
New Concepts and Paradigms of Management Science - the Word Contemporary Transformation Organization
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 19-31, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie, Paradygmaty zarządzania, Organizacja, Organizacja i zarządzanie
Management, Management paradigms, Organisation, Organisation and management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemiany ekonomiczno-społeczne, technologiczne i kulturowe, które dokonują się od trzydziestu lat spowodowały między innymi zmiany w zasadach i mechanizmach funkcjonowania organizacji. Stały się one wyzwaniem dla teorii i praktyki zarządzania. Rozszerzające się badania i studia w zakresie zarządzania przyczyniają się do pojawiania się nowych koncepcji i nowych paradygmatów w nauce o organizacji i zarządzaniu. Z jednej strony są one wyrazem dynamicznych zmian w działalności organizacji, z drugiej zaś - wskazówkami dla twórców i realizatorów przeobrażeń, budowania strategii i zarządzania zasobami, którymi dana organizacja dysponuje. Ewolucję teorii należy więc traktować jako konsekwencję nowych wyzwań, przed którymi stają współczesne organizacje. Do nich należą takie kwestie jak: nowa rola zasobów, kapitału ludzkiego, ranga pracy zespołowej oraz nowe sposoby budowania strategii. (abstrakt oryginalny)

Economic, social, technological and cultural changes, which have taken place from thirty years caused, inter alia, changes in attributes and principles of functioning of the organization. They have become a challenge to the theory and practice of management. Extending research and studies in management contribute to the emergence of new concepts and new paradigms in management. On the one hand, they reflect the dynamic changes in the activities of the organization, on the other hand - instructions for developers and implementers to re-write, build strategies and resource management that your organization offers. The evolution of the theory of it is therefore treated as a consequence of the new challenges facing today's organizations. These include such issues as: the new role of resources, human capital, rank of teamwork and new ways to build the strategy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Adventage [w:] "Journal of Management" 1991, vol. 12
 2. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, [w:] "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11
 3. Czakon W., Seci w zarządzaniu strategicznym Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 4. De Witt B., Meyer R., Synteza strategi i, PWE, Warszawa 2007
 5. Drucker P., Nowe paradygmaty zarządzania na XXI wiek, Forbes Magazine, październik 1998
 6. Drucker P., Zarządzani e XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000
 7. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczną Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000
 8. Gliński B., Kutz B.R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo KEY Text, Warszawa 1996
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 10. Hamel G., Zarządzanie jutra, Wydawnictwo Red Horse, Warszawa 2008
 11. Hejduk L, Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3
 12. Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem red. Stabryła A., Mfiles.pl, Kraków 2010
 13. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989
 14. March J.G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964
 15. Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, red. Hopej M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
 16. Osęka M., Wypijewski J., Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa 1985
 17. Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa2002
 18. Podstawy zarządzania; teoria i ćwiczenia, red. Zakrzewska-Bielawska A., Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 19. Rokita J., Zarządzanie strategiczne PWE, Warszawa 2005
 20. Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne Uniwersytet Opolski, Opole 2009
 21. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996
 22. Teoria organizacji i zarządzania, red. Kurnal J., PWE, Warszawa 1979
 23. Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe red. Krupski R., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006
 24. Zarządzanie: teoria i praktyka, red. Koźmiński A.K., Piotrowski W., PWN, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu