BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosiński Krzysztof
Title
Regionalne inwestycje publiczne w Polsce w latach 2008-2013
Regional public investments in Poland between 2008-2013
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 143-163, tab., wykr.
Keyword
Sektor publiczny, Polityka inwestycyjna, Finanse publiczne
Public sector, Investment policy, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W części regionów nakłady inwestycyjne uległy zwielokrotnieniu, co w rezultacie doprowadziło do wyraźnych efektów rzeczowych w regionach. Nie ulega wątpliwości, że mimo sporych trudności z utrzymaniem stabilności finansowej w procesie finansowania zadań rozwojowych uzyskane efekty rzeczowe wyraźnie przyczyniły się do poprawy sytuacji w wielu zakresach, a zwłaszcza w sferze infrastruktury technicznej oraz społecznej w ramach społeczno-gospodarczej w układzie regionalnym, a także na poziomie lokalnym jednostek samorządu terytorialnego. W efekcie podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych udało się wyraźnie zwiększyć potencjał rozwojowy regionów. Stanowią one aktualnie dobry punkt wyjścia do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, które będą mogły być skutecznie finansowane w kolejnym okresie programowania budżetowego Unii Europejskiej przy wsparciu unijnych środków budżetowych. (fragment tekstu)

The main objective of the Polish investment policy during transition and accession to the European Union was to increase investment in both the private and the public sector. The investment policy at that time had to be conducted on the basis of far-reaching autonomy of public sector units. The article concentrates on the economic analysis and evaluation of the effects of regional investment policy, focusing on the expenditures between 2008-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arrow K. J., Kurz M., Public Investment, the Rate of Return, and Optimal Fiscal Policy, J. H. University,New York 2011, s. 15.
  2. Dane GUS.
  3. Jarosiński K., Uwarunkowania i kierunki polityki inwestycyjnej samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym w Polsce w latach 2004-2013, oprac. przygotowane w ramach badań statutowych "Wybrane regionalne polityki publiczne w warunkach rozwoju zrównoważonego w Polsce w roku 2014", SGH, Warszawa 2014, s. 95-96.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu