BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klusek Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Title
The Preferential Conditions for Land Acquisition as a Motivating Factor for Enlarging and Creating Farms in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 4, s. 101-110, tab., bibliogr. 38 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Grunty rolne, Pomoc publiczna, Regulacje prawne
Arable farm, Family farm, Arable land, Public aid, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Transformations of the area structure of farms in Poland are determined by various factors among which the ability to acquire land on preferential terms is of critical importance. This thesis is supported, inter alia, by the analysis of sales realized in years 2010-2013 by the Agricultural Property Agency. They would not have been obtained, had it not been for farmer demand supported by the division of payments into installments or subsidizing interest payments on loans by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. The circumstances, scale and effects of this type of public aid as related to the creation of new agricultural holdings or enlargement of existing ones, are the subject of this study. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualne możliwości powiększania i tworzenia gospodarstw rodzinnych. ANR, Warszawa 2012.
 2. Biuletyn Informacyjny nr 3 MRiRW i ARiMR, Warszawa 2013.
 3. Biuletyn Informacyjny nr 2, MRiRW i ARiMR, Warszawa 2014.
 4. Biuletyn Informacyjny nr 5, MRiRW i ARiMR, Warszawa 2014.
 5. Biuletyn Informacyjny nr 11-12, MRiRW i ARiMR, Warszawa 2014.
 6. Biuletyn Informacyjny nr 1-2, MRiRW i ARiMR, Warszawa 2015.
 7. Johnson D.G. [2002]: The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Res. Energy Econ. 24.
 8. Kulawik J. [1995]: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie nr 76, IERiGŻ, Warszawa.
 9. Kulawik J. [2013]: Globalny i makroekonomiczny kontekst kredytowania rolnictwa. Bank i rolnictwo, sierpień.
 10. Podgórski B., Świętochowski L. [2012]: Uwarunkowania trwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i rolnictwo nr 2 (155).
 11. Podgórski B., Świętochowski L. [2013]: Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i rolnictwo nr 2 (159).
 12. Podgórski B., Świętochowski L. [2014]: Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i rolnictwo nr 2 (163).
 13. Polska wieś i rolnictwo 2013. Prezentacja wyników badania, październik.
 14. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2010. ANR, Warszawa 2011.
 15. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2011. ANR, Warszawa 2012.
 16. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2012. ANR, Warszawa 2013.
 17. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2013. ANR, Warszawa 2014.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 187).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 988).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r nr 0, poz. 527).
 22. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy nr 17. IERiGŻ, Warszawa 2014.
 23. Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 24. Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 25. Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
 26. Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 27. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa za rok 2010. ARiMR, Warszawa 2011.
 28. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2011. ARiMR, Warszawa 2012.
 29. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2012. ARiMR, Warszawa 2013.
 30. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013. ARiMR, Warszawa 2014.
 31. Steinhouser H., Langbehn C, Peters U. [1982]: Einfuhrung in die landwirtschaftliche Betriebslehre. Band 1: Allgemeiner Teil. Verlag Eugen Stuttgart.
 32. Tomczak F. [1997]: Gospodarstwo rodzinne i jego ewolucja [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 33. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z poźn zm.).
 34. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382).
 35. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U z 2015r. Nr 0, poz. 1014).
 36. Woś A. [1985]: Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem. PWN, Warszawa.
 37. Woś A. [1996]: ,,Agrobiznes". Makroekonomika. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 38. Woźniak B [2008]: ,,Pomoc publiczna" [w:] System finansowy w Polsce, t. 2 (ed.) B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wożniak. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu