BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Znaczenie banków w procesie zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
The Importance of Banks in the Process of Financial Management of Households and Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 109-118, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Banki
Household income, Budgets of households, Household savings, Financial management, Enterprises financial management, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oszczędzaniem w polskich i europejskich gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Przedstawione zagadnienia pozwolą na scharakteryzowanie przyczyn zróżnicowania w badanym obszarze. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty oszczędzania, jak również procentowe dane w odniesieniu do krajów unijnych. Celem artykułu jest ukazanie cech wspólnych pomiędzy właściwym zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues related to saving the Polish and European households and enterprises. The questions will help to characterize the causes of variation in the study area. This paper presents both theoretical aspects as well as the savings rate data for the EU countries. The purpose of this article is to show the commonalities between the management of the finances of enterprises and households. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007
 2. Głogowski E., .Munch M, Nowe usługi finansowe, Warszawa 1996
 3. Grabowska M., Kapitał zasobowy jako stabilne źródło finansowania rozwoju przedsiębior-stwa, [w:] Problemy innowacyjno- rozwojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Man, M. Nowicka- Skowron, WWZPCz, Częstochowa 2009
 4. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004
 5. Konopka M., Idasiak E., Uwarunkowania organizacyjno- prawne pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, red. I. Otóla, B. Skowron- Grabowska, WWZPCz, Częstochowa 2006
 6. Korenik D., Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006
 7. Korenik D. .Oszczędzanie indywidualne, PWN, Warszawa 2006
 8. Man M., Nowicka- Skowron M., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, [w:] Problemy innowacyjno- rozwojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Man, M. Nowicka-Skowron, WWZPCz, Częstochowa 2009
 9. Odzimek T., Przedsiębiorstwo społeczne w Unii Europejskiej i USA, aspekty zarządzania przedsiębiorstwem społecznym w Polsce, [w:] H. Kościelniak, B. Skowron- Grabowska (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji, WWZPCz, Częstochowa 2012
 10. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007
 11. Swat B., Gospodarstwo domowe na rynku usług medycznych, [w:] Koncepcje zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, doświadczenia i propozycje na przyszłość, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004
 12. Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007
 13. Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, SGH, Warszawa 2008
 14. www.appsso.eurostat.ec.europa.eu
 15. www.diagnoza.com
 16. www.ipsos.pl
 17. www.nbp.pl
 18. www.statgov.pl
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu