BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzeniecka Ewa (Institute of Logistics and Warehousing, Poland), Kawecki Tomasz (Institute of Logistics and Warehousing, Poland)
Title
Making e-Procurement Easier - Implementation of e-SENS Project's Digital Solutions
Uproszczenia w procesie zamówień publicznych - wdrożenie rozwiązań cyfrowych projektu e-SENS
Source
Logistyka, 2015, nr 6, s. 39-41, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Elektroniczna komunikacja, Zamówienia publiczne, Agenda cyfrowa, Jednolity rynek wewnętrzny
Electronic communication, Public procurement, Digital agenda, European Single Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie rządy są największymi nabywcami na świecie. Dlatego, niezmiernie ważne jest, aby przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze, posiadały aktualną informację nt. nowych, ciekawych możliwości biznesowych, oferowanych w ramach przetargów organizowanych przez instytucje publiczne. Artykuł przedstawia rozwiązania techniczne projektu e-SENS, które zostały opracowane i wdrożone w obszarze e-zamówień publicznych. Opisane rozwiązania umożliwiają państwom europejskim oraz zainteresowanym podmiotom krajowym płynną komunikację poprzez elektroniczną platformę do e-ofertowania (e-Tendering platform). Proponowane standardy oraz narzędzia open source będą łatwo dostępne dla użytkowników komercyjnych bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy czy licencji Przedstawione scenariusze (wirtualne dossier firmy, e-katalogi oraz e-fakturowanie) umożliwią sprawne przejście na w pełni elektroniczną komunikację w ramach postępowania zamówień publicznych. Proces ten będzie łatwiejszy zarówno dla podmiotów gospodarczych (przedstawiciele biznesu i przemysłu) oraz instytucji zamawiających, jako że wszyscy uczestnicy rynku otrzymają specjalny pakiet wdrożeniowy. Istotnym jest, aby podkreślić, iż wiedza i doświadczenie projektu e-SENS w zakresie interoperacyjności mogą być łatwo wykorzystane przez różne podmioty rynkowe, a dotychczas opracowane rozwiązania techniczne projektu mogą przysłużyć się do rzeczywistych wdrożeń kreujących nowe możliwości biznesowe.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, governments are the largest buyers in the world. Therefore, it is essential for companies and any other economic operators to be aware of new, interesting business opportunities published by governmental organisations and to receive up-to-date tender documents. The paper presents the e-SENS project's technical solutions which have been developed and implemented within the e-Procurement domain. The described solutions allow various European states and national stakeholders to communicate seamlessly on a digital e-Tendering platform. The proposed open source and common standard based tools will be easily accessible for commercial purposes without any specific agreement and licenses. The presented scenarios (Virtual Company Dossier, e-Catalogues and e-Invoicing) enable the smooth switch to fully electronic communication within the procurement process. The process will be facilitated both for economic operators (business and industry representatives) and contracting authorities, as all market stakeholders will be provided with a special implementation toolkit. The knowledge and experience of e-SENS project in terms of interoperability can be easily exploited by different entities and technical solutions achieved so far can be implemented into reality to create new business opportunities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Project e-SENS, Electronic Simple European Networked Services (financed by ICT Policy Support Programme under the Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP); http://www.esens.eu/home/
  2. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC; http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024
  3. Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025
  4. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu