BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boryczka Ewa M. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Town centre management - koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich
Town Centre Management as Based on European Cities
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 119-130, wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Centrum miasta, Miasto, Zarządzanie miastem, Rewitalizacja miasta
Centre of urban, City, City management, City revitalization
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Zachodnia
Western Europe
Abstract
W krajach zachodnich tendencje związane z silną degradacją miast, a szczególnie ich obszarów centralnych pojawiły się w połowie XX w. Rozpoczęto intensywne działania naprawcze, których celem było odwrócenie negatywnych tendencji, ożywienie gospodarcze i społeczne miast, a w szczególności śródmieść. Również polskie miasta dotknął problem degradacji miast oraz ich obszarów centralnych. Od dwudziestu lat polskie jednostki samorządu terytorialnego usiłują odwrócić negatywne tendencje zachodzące w miastach, a od niemal dziesięciu lat podejmują próby wykorzystania instrumentów stosowanych z dużym powodzeniem w miastach europejskich. Artykuł stanowi analizę działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu rewitalizacji śródmieść przy wykorzystaniu koncepcji Town Center Management na tle doświadczeń z krajów Europy Zachodniej. W artykule podejmuje się próbę identyfikacji przydatności tego podejścia jako narzędzia odnowy miast oraz rzeczywistych możliwości stosowania w polskich uwarunkowaniach społecznych i prawnych. (abstrakt oryginalny)

Major urban degradation, city centres in particular, in Western countries became an issue in mid-20th century. Action was taken to reverse the negative trends and bring both economic and social recovery of the city, especially its centre. Polish towns are no exception. For twenty years, Polish local administrative units have tried to reverse the negative trends, and, for nearly ten, have made attempts to implement methods used successfully in other European cities. This article is an analysis of effort made by local administrative units aimed at city centre regeneration using Town Centre Management, in comparison to the experience gained by Western European countries. An attempt to assess the usefulness of such approach as a tool in city regeneration is made in this article, by identifying its advantages and disadvantages, as well as practical usage within Polish social and legal conditionality. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Association of Town Centre Management, 2005, http://www.atcm.org/about/what-is-tcm
  2. Coca-Stefaniak J. A., Parker C, Quin S., Rinaldi R., Byrom J., Town centre management models: A European perspectiva "Cities" 26 (2009), s. 74-80
  3. Czarniawska B., A Tale of The Three Cities: Or the Globalization of City Management, Oxford University Press, Oxford, 2002
  4. Doradztwo Gospodarcze DGA SA. Koncepcja formalno-organizacyjna przyszłej jednostki zarządzającej Starym Miastem wraz z jej szczegółowymi zadaniami, marzec 2008
  5. Otsuka N., Reeve A., Town Centre Management and Regeneration: The Experience in Four English Cities "Journal of Urban Design", Vol. 12. No. 3, październik 2007
  6. Pancewicz Ł., Strategie zarządzania obszarami śródmiejskimi, [w:] Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, red. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2010
  7. Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodz na lata 2009-2020, http://uUcapiotrkowska.pl/ á^Wother/strategia_rozwoju_ulicy_piotrkowskiej_w_.pdf
  8. Warnaby G., Alexander A., Medway D., Town centre management in the UK: a review, synthesis and research agendąInternational Review of Retail, "Distribution and Consumer Research", 1998, 8 (1)
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu