BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Narodowy czy zharmonizowany system podatkowy?
A National Tax System or a Harmonised Tax System?
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 41-50, bibliogr. 11 poz.
Keyword
System podatkowy, Globalizacja, Harmonizacja
Tax system, Globalization, Harmonisation
Note
summ., streszcz.
Abstract
Nasilający się w XXI w. proces globalizacji gospodarki światowej powoduje zmiany w systemie finansów publicznych poszczególnych krajów. Szczególną rolę w tym układzie odgrywają zmiany w systemie podatkowym. W niniejszych rozważaniach przeprowadzono analizy, których celem jest stwierdzenie, czy harmonizacja podatków ma ograniczenia i czy to może dotyczyć całego systemu, czy tylko pojedynczych podatków. Ponadto jeśli występują ograniczenia w harmonizacji całych systemów podatkowych, to jaki jest zakres suwerenności narodowych systemów podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The growing intensity of globalisation processes in the world economy in the 21st c. entails changes in national public finance systems, particularly in tax systems. The analysis presented in the article aims to establish whether tax harmonisation has some limitations and whether they concern a tax system as a whole or particular taxes. Moreover, if there are limitations to the harmonisation of entire tax systems, the question about the sovereignty of national tax systems arises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2001.
 2. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 3. Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Gałuszka K., Wpływ procesów globalizacji na finanse samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 5. Gaudemet J.P., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 6. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 7. Kleer J., Globalizacja a systemy polityczne, [w:] E. Mączyńska, J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2013.
 8. Kosikowski C., Problem granic i form interwencjonizmu UE w dziedzinie waluty i finansów publicznych państw członkowskich, [w:] C. Kosikowski (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, Wyd. Temida 2, Białystok 2013.
 9. Niebieska księga. Koordynacja harmonizacji - przyszłość podatków UE, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2008.
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2004.
 11. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody - modele - szacunki, CASE, Warszawa 2000.
 12. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, WN PWN, Warszawa 2006.
 13. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1999.
 14. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 15. Postuła M., Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.
 16. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 17. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu