BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fleszer Dorota (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Title
Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa sądowo administracyjnego
Prohibition to Sell, Serve and Consume Alcoholic Beverages under the Case Law of the Administrative Courts
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 78-87
Keyword
Konsumpcja alkoholu, Rynek napojów alkoholowych, Orzecznictwo sądu
Alcohol consumption, Alcoholic beverages market, Judicial decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zamiarem ustawodawcy nie jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Niemniej jednak wyszynk alkoholu w niektórych miejscach i obiektach jest niepożądany. Rada gminy - jak podkreśla autorka - działając w ramach upoważnienia ustawowego, może rozszerzyć ustawowo określony katalog miejsc i obiektów objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. (abstrakt oryginalny)

The intention of the legislature is not to introduce a total prohibition on selling, serving and consuming alcoholic beverages. However, taverns selling alcohol in certain places and buildings are undesirable. As the authoress emphasizes, the municipal council may, by statutory authority, extend the statutorily defined list of places and buildings encompassed by the prohibition to sell, serve and consume alcoholic beverages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. G. Zalas, Komentarz do art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w: I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, LEX/el. 2002.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu