BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
The Horizontal Alignment of Financial Disequilibrium in the Budgets of the Municipalities of Central and Eastern European Countries
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 38-56, rys., tab.
Keyword
Budżet gminy, Dochody gminy, Wydatki budżetowe
District budget, Local revenues, Budget expenditures
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Nadmierne różnice między gminami wyrażające się w odmiennej wysokości dochodów własnych oraz w rożnych potrzebach wydatkowych na mieszkańca są dużym problemem, stąd w wielu państwach stosuje się mechanizmy ukierunkowane na ich wyeliminowanie. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w konstruowaniu mechanizmów wyrównujących poziom dochodów i wydatków własnych na mieszkańca. Przegląd rozwiązań zagranicznych - zdaniem autorki - może stanowić punkt wyjścia do oceny mechanizmu wyrównawczego stosowanego w Polsce i być inspiracją do jego reformy. (abstrakt oryginalny)

Excessive differences between municipalities appearing as their own income at varying levels and various spending needs per inhabitant constitute a major problem, which is why many States apply mechanisms to eliminate them. The objective of this article is to present the experiences of selected countries of Central and Eastern Europe in designing mechanisms aligning the level of income and expenditure per inhabitant. According to the authoress, the review of foreign solutions can be a starting point for assessing the alignment mechanism used in Poland and may be an inspiration for its reform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Vigvári, Lost Illusions: Fiscal Decentralization in Hungary, http://english.oim.dk/media/212258/Vigvari.pdf, s. 8.
 2. Act CLXXXIX of 28.12.2011 on Local Governments, https://publicpolicy.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/page/node-28388/offi cial-summary-2011-hu-local-govt-act-in-english-by-bm.pdf.
 3. B. Guziejewska, Redystrybucja dochodów publicznych i jej skutki dla wykorzystania koncepcji federalizmu fiskalnego w praktyce, w: K. Piotrowska-Marczak (red.), Federalizm fi skalny w teorii i praktyce, Warszawa 2009, s. 25.
 4. C. Lentner, The Debt Consolidation of Hungarian Local Governments, "Public Finances Quarterly" 2014/3, s. 310-325.
 5. E. Gross, S. Bruna, Municipal Finance Equalization Process in Latvia, "Economics and Management" 2012/17, s. 157.
 6. G. Dobos, Changing Local Relations: Effects of Political and Administrative Reforms in Hungary, http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/476b1c9b-b78a-474e-8579-e8b0aa9d1abc.pdf, s. 16.
 7. Hungary's Structural Reform Programme 2011-2014, Budapeszt 2011, http://www.kormany.hu/download/b/23/20000/Hungary s Structural Reform.pdf, s. 23.
 8. I. Brauksa, Overcoming Data Comparison Problems after Administrative Territorial Reform: Case of Latvia, "European Scientific Journal" 2013/11, s. 327-335.
 9. J. Boex, J. Martinez-Vazquez, Designing Intergovernmental Equalizations Transfer with Imperfect Data: Concepts, Practices, and Lessons, "International Center for Public Policy Working Paper" 2004/21, s. 13.
 10. J. Reiljan, A. Ülper, T. Puolokainen, Demand Side Factors of Local Public Services in Estonia, "Discussions on Estonian Economic Policy: Theory and Practice of Economic Policy" 2012/20/1, s. 166.
 11. K. Beer-Tóth, Local Financial Autonomy in Theory and Practice. The Impact of Fiscal Decentralisation in Hungary, Thesis presented to the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Fribourg Switzerland in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Economics and Social Sciences, Fribourg 2009, http://ethesis.unifr.ch/theses/downloads.php?fi le=Beer-TothK.pdf, s. 285.
 12. K.A. Kriz, Local government finance in Estonia, w: Ž. Šević (red.), Local Public Finance in Central and Eastern Europe, Cheltenham, Northampton 2008, s. 167.
 13. L. Domokos, Operating Risks and the Increasing Indebtedness of Hungarian Local Governments. Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary, "Public Finance Quarterly" 2012/2, s. 157.
 14. Local and Regional Government in Europe. Structures and Competences, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), 2012, http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf.
 15. Local government budget implementation information, http://www.fin.ee/kov-eelarved-ulevaated/.
 16. Local Government Financial Management Act 2010, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052014001/consolide.
 17. Local Government in Estonia, Ministry of the Interior Department of Local Government and Regional Administration, Tallinn 2005, https://www.siseministeerium.ee/doc.php?17432, s. 3.
 18. M. Bitner, K. Cichocki, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2, s. 5-71.
 19. P. Friedrich, J. Reiljan, C.W. Nam, The Need of Municipal Fiscal Equalization Reform in Estonia, "Discussions on Estonian Economic Policy: Theory and Practice of Economic Policy" 2010/18, s. 55.
 20. P. Pevcin, Local Government in Slovenia: Structure, Size and Expenditures, "Croatian and Comparative Public Administration" 2012/12, s. 707-708.
 21. R.M. Bird, Ch.I. Wallach, G. Pétri, Financing Local Government in Hungary, w: R.M. Bird, R.D. Ebel, Ch.I. Wallach (red.), Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies, Waszyngton 2005, s. 112.
 22. S. Jansone, M. Senfelde, Innovative Model of The Local Municipalities Finance Equalization in Latvia, IX All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation "Contemporary Problems of Regional Economy Management", http://www.freu-conference.engec.ru/upload/fi les/45-49.pdf.
 23. S. Kańduła, Dotacje wynikowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dodana budżetu zadaniowego, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2013/1, s. 15-33.
 24. Samorządy bez długów i swobody budżetowej, http://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/samorzady-bez-dlugow-i-swobody-budzetowej/.
 25. State Budget Act, 1999, http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/EstoniaStateBudgetLaw1999.pdf.
 26. W. Dillinger, Intergovernmental Fiscal Relations in the New EU Member States. Consolidating Reforms, "World Bank Working Papers" 2007/111, s. 21.
 27. Z. Smidova, Public Sector Spending Efficiency in Estonia: Healthcare and Local Government, "OECD Economics Department Working Papers" 2011/881, s. 18, http://dx.doi.org/10.1787/5kg86qq1k2vl-en
 28. Z.J. Oplotnik, B. Brezovnik, B. Vojinović, Local Self-Government Financing and Costs of Municipality in Slovenia, "Transylvanian Review of Administrative Sciences" 2012/37, s. 129, http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewFile/76/72.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu