BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmieciak Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Title
Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym)
Self-Government Appeal Boards and the Formula of Instances in Administrative Proceedings (in the Light of Comparative Law)
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 57-66
Keyword
Kolegium odwoławcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie administracyjne
College of appeal, Code of Administrative Procedure (CAP), Administrative proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o przyszłość samorządowych kolegiów odwoławczych i konstrukcji odwołania w postępowaniu administracyjnym. Okazję do analizy tego zagadnienia - w ujęciu prawnoporównawczym - przez autora, będącego jednym ze współtwórców projektu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, stwarza 25. rocznica włączenia instytucji kolegiów, funkcjonujących początkowo przy sejmikach samorządowych, do naszego porządku prawnego. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the question about the future of self-government appeal boards and the structure of an appeal in administrative proceedings. The opportunity to analyse this issue - in comparative law terms - by the author, who is one of the co-authors of the draft Act on self-government appeal boards, arises from the 25th anniversary of the launch of the institution of the boards, which initially operated at the self-government general assemblies, into our legal order. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Carroll, Constitutional and Administrative Law, Manchester 2009, s. 313-314.
 2. A. Krawczyk, Portugalia, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Warszawa 2010, s. 306-307.
 3. A.W. Bradley, K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Harlow 2007, s. 695-696.
 4. D. Kryska, Srovnání českého a polského správního soudnictví, Praga 2013, s. 200 i n.
 5. F. Houle, L. Sossin, Tribunals and Guidelines: Exploring the Relationship Between Fairness and Legitimacy in Administrative Decision-Making, "Canadian Public Administration" 2006/3, s. 294.
 6. F. Lemetre, R. Miranda, Diritto amministrativo, Neapol 2011, s. 401.
 7. H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, Londyn 2002, s. 838.
 8. I. Ellis-Jones, Essential Administrative Law, Sydney 2001, s. 123 i n.
 9. J. Schwarze, European Administrative Law, Londyn 2010, s. 150.
 10. J.B. Auby, General Report, w: J.B. Auby (red.), Codification of Administrative Procedure, Bruksela 2014, s. 2.
 11. M. Cappelletti, Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the Word-Wide Access-to-Justice Movement, "Modern Law Review" 1995/56, s. 287.
 12. M. Kmieciak, Trybunały administracyjne w Zjednoczonym Królestwie (system jurysdykcji po zmianach ustawodawstwa z 2007 r.), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/3, s. 178.
 13. P. Cane, Judicial Review and Merits Review: Comparing Administrative Adjudication by Courts and Tribunals, w: S. Rose-Ackerman, P.L. Lindseth (red.), Comparative Administrative Law, Cheltenham 2010, s. 426 i n.
 14. S. Blake, Administrative Law in Canada, Markham 2011, s. 3.
 15. S. Streets, Administrative Law, Butterworths 2000, s. 106.
 16. Szerzej Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 21-22.
 17. T. Brzezicki, T. Jędrzejewski, Ugoda w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, "Casus" 2010/4, s. 16 i n.
 18. T. Sourdin, Alternative Dispute Resolution, Sydney 2002.
 19. V. Jobin, Mediacja w administracji. Doświadczenia Kantonu Vaud, w: H. Machińska (red.), Mediacja w sprawach administracyjnych, Warszawa 2007, s. 57 i n.
 20. W. Chróścielewski, Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, "Państwo i Prawo" 2015/1, s. 5-6 i 18.
 21. W. Federczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013, passim.
 22. W. Wade, C. Forsyth, Administrative Law, Oxford 2009, s. 784.
 23. W.J. Waluchowa, A Common Law Theory of Judicial Review. The Living Tree, Cambridge 2007.
 24. Z. Kmieciak, Kontrola decyzji administracyjnych w Australii, "Samorząd Terytorialny" 2003/3, s. 56.
 25. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 158 i n.
 26. Z. Kmieciak, Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji, "Państwo i Prawo" 2013/3, s. 7.
 27. Z. Kmieciak, Trybunały administracyjne w Kanadzie, "Państwo i Prawo" 2012/11, s. 62.
 28. Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, s. 159-160.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu