BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulski Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie)
Title
Ochrona przed bezczynnością i przewlekłością w postępowaniu administracyjnym
Protection Against Inaction and Tardiness in Administrative Proceedings
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 67-77
Keyword
Kodeks postępowania administracyjnego, Administracja publiczna
Code of Administrative Procedure (CAP), Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stronom postępowania jurysdykcyjnego ustawodawca przyznał określone środki procesowe mające przeciwdziałać bezczynności i przewlekłości w postępowaniu administracyjnym. W artykule autor zwraca uwagę, że niezrozumiałe jest jednak ich zróżnicowanie terminologiczne i konstrukcyjne prowadzące do niespójności orzeczniczej. Analizując stan prawny oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne, autor postuluje pilną nowelizację art. 149 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz procedur administracyjnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The legislature has given parties to proceedings on jurisdiction specific procedural measures intended to counteract inaction and excessive tardiness in administrative proceedings. In the article, the author points out that their diversity in terms of terminology and structure, however, is incomprehensible, which leads to inconsistency in adjudication. In analysing the legal situation and the line of judgements of the administrative courts, the author proposes the urgent amendment of Article 149 of the Act on proceedings before administrative courts and administrative procedures in this respect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2012, s. 112.
 2. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2014, s. 713.
 3. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 462.
 4. G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 171.
 5. J.P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania, "Casus" 2013/69, s. 14.
 6. K. Klonowski, Bezczynność organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2004/4, s. 34.
 7. M. Kotulski, Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2015/4, s. 72-81.
 8. M. Miłosz, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 285-286.
 9. M. Szubiakowski, Bezczynność i przewlekłość w świetle art. 149 p.p.s.a., "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013/4, s. 47.
 10. P. Brzozowski, Glosa do postanowienia NSA z dnia 26 lipca 2012 r., II OSK 1360/12, LEX/el. 2012.
 11. P. Daniel, Glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 1 lutego 2012 r., II SAB/Go 59/11, OSP 2012/10, poz. 101, s. 712.
 12. P. Kornacki, Intertemporalne aspekty orzekania sądu administracyjnego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przed organem administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/5, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu