BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzymuski Marcin (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy), Kubicki Philipp (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy)
Title
EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych
EGTC 2.0? Reform of the Regulation on a European Grouping of Territorial Cooperation - an Opportunity to Revive Cross-Border Cooperation of Public Entities
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 23-37
Keyword
Współpraca regionów przygranicznych, Zamówienia publiczne
Region cross-border cooperation, Public procurement
Note
streszcz., summ.
Company
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
Abstract
W połowie 2014 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w zakresie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT), które są formą prawną dedykowaną współpracy terytorialnej władz i podmiotów publicznych. W artykule autorzy przedstawiają głownie zmiany oraz podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy zamierzenia reformatorów zostały faktycznie zrealizowane. Nakreślają także znaczenie EUWT w nowym okresie programowania w latach 2014-2020, jak również prezentują zmiany w zakresie zamówień publicznych mające wpływ na funkcjonowanie ugrupowań. (abstrakt oryginalny)

The regulation making amendments regarding European groupings of territorial cooperation (EGTC), constituting a legal form dedicated to territorial cooperation of authorities and public entities, entered into force in the middle of 2014. In the article, the authors present the main changes and attempt to answer the question of whether the objectives of the reformers were actually implemented. They also highlight the importance of the EGTC in the new 2014-2020 programming period and present the changes in public procurement which affect the functioning of the groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) - przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2008/10, s. 7-15.
 2. A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT); wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do polskiego porządku prawnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/5, s. 9-16.
 3. Ch. Ohler, Die Kollisionsordnung des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Tybinga 2005.
 4. J.D. Lüttringhaus, Die "engere Verbindung" im europäischen internationalen Arbeitsrecht, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 2013/21, s. 821 i n.
 5. M. Frey, Die Straßburger Tram kommt wieder nach Kehl, "Recht der Transportwirtschaft" 2014/3, s. 97 i n.
 6. M. Kment, Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit. Vergegenwärtigung und kritische Analyse eines weithin unbekannt gebliebenen europäischen Organisationsmodells, "Die Verwaltung" 2012/2, s. 167 i n.
 7. M. Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln. Transnationale Elemente deutschen Verwaltungsrechts, Tybinga 2010.
 8. M. Pechstein, M. Deja, Was ist und wie funktioniert ein EVTZ?, "Europarecht" 2011/3, s. 362 i n.
 9. M. Zieliński, O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2008/9, s. 28.
 10. R. Sowiński, Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 34.
 11. T.G. Grosse, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwoju z polskiej perspektywy, "Samorząd Terytorialny" 2012/4, s. 5-18.
 12. U. Beyerlin, Dezentrale grenzüberschreitende Zusammenarbeit als transnationales Rechtsphänomen, "Archiv des Völkerrechts" 1989, s. 323-326.
 13. U. Beyerlin, Rechtsprobleme der lokalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Berlin 1988, s. 371 i n.
 14. W. Goette, M. Habersack (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Monachium 2012; art. 9 rozporządzenia nr 2157/2001, nb. 2.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu