BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions - a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
Ruch graniczny jako czynnik rozwoju regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 37-47, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Współpraca, Handel, Ruch graniczny
Cooperation, Trade, Border movement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny czynnik rozwoju obszarów podzielonych granicą. Jest elementem zmieniającym postrzeganie granicy. Staje się bodźcem do nawiązywania współpracy społecznej i gospodarczej. Współpraca transgraniczna jest jednym z istotnych elementów polityki regionalnej. Ważnym elementem kontaktów transgranicznych jest wzrost ruchu granicznego i rozwój handlu przygranicznego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z rozwojem ruchu granicznego, jako ważnego czynnika kształtującego współpracę transgraniczną i rozwój regionu transgranicznego. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań, prowadzonych na pograniczu polsko-niemieckim.(abstrakt autora)

International cross-border and interregional cooperation is an important factor in the development of the regions divided by a border. It is the element which changes the perception of the border. It becomes the stimulus to enter into a social and economic cooperation. The cross-border cooperation is one of the crucial elements of the regional policy. An important part of the cross-border contacts is the increase in border traffic and the development of the border trade. The aim of this article is to present selected issues connected with the development of the border traffic as an important factor shaping the cross-border cooperation and the development of the cross-border region. The article presents selected results of the research conducted in the borderland area between Poland and Germany.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji, "Przegląd Geograficzny" 2010, 82, no. 4.
 2. Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 3. Ciok S., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec, in: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, eds. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 4. Dudzińska K, Dyner A., Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wyzwania, szanse i zagrożenia, Policy Paper no. 29 (77), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013.
 5. Malkowska A..Strategia rozwoju euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013
 6. Malkowska A., Wzmacnianie kapitału społecznego regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 840, Ekonomiczne Problemy Usług no. 114, Szczecin 2014.
 7. Malkowski A., Mały ruch graniczny jako element kształtowania współpracy transgranicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna nr 348, Wrocław 2014
 8. Malkowski A., Rola granicy w rozwoju lokalnym, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica no. 43, Szczecin 2004, p. 129-134.
 9. Malkowski A., Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 10. Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norberitum, Lublin 2013.
 11. Mazurkiewicz L., Region transgraniczny - nowe pojęcie teorii regionu geograficznego, "Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski," IGiPZ PAN, Warszawa 1993, no. 2.
 12. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997
 13. Poland Medical Tourism Market 2013, www.techsciresearch.com/779.
 14. Rykiel Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych, PAN IGiPZ, Wrocław 1991.
 15. Rutkowska M., Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie, www.trendywturystyce.pl, 2014.
 16. Skrzydło A., Euroregiony z udziałem podmiotów polskich jako forma współpracy transgranicznej, "Sprawy Międzynarodowe" 1994, no. 3.
 17. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, na terenie Polski w 2013, Warszawa-Rzeszów 2014.
 18. Turystyka w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. www.tourmedica.pl/turystyka-medyczna.
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu