BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierski Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Modele funkcjonowania koordynatora klastra oraz jego relacje z otoczeniem
The models of functioni ng of the cluster coordinator and his relations with environment
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2128-2136, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Koncepcja klastrów, Klastry, Koordynacja procesów pracy, Relacje organizacja-otoczenie
Cluster conception, Business cluster, Coordination of work processes, Organization-environment relations
Note
streszcz., summ
Abstract
Problemem o szczególnym znaczeniu, który nie został dotąd w Polsce rozwiązany, jest rola koordynatora klastra oraz to, jakie powinien posiadać kompetencje i jakiego typu relacje z otoczeniem powinien budować. Stanowi to kluczowy problem w dyskusji nad zarządzaniem strukturami klastrowymi. Dyskusyjny jest również sam model funkcjonowania instytucji koordynatora. Modele stosowane w innych państwach nie powinny bowiem być bezkrytycznie przenoszone na grunt gospodarki polskiej. W artykule autor omawia powyższe zagadnienie od strony teoretycznej (cele poznawcze) oraz prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w regionie łódzkim (cele praktyczne). Adresatami tych wniosków i rekomendacji, mogą być zarówno koordynatorzy klastrów, podmioty w nich funkcjonujące, jak również władze publiczne na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.(abstrakt oryginalny)

The role of the cluster coordinator, as well as his competences and relations with environment, pose the problem of particular importance, which has not been solved in Poland yet. This is a key issue in the debate over the management of cluster structures. The model of functioning of that coordinator is also problematic. Models which are applied in other countries should not be transferred to Polish economy unquestioningly. In this article the author discusses the above-mentioned issues from the theoretical point of view (for learning purposes) and presents the results of empirical studies carried out in the region of Lodz (for practical purposes). Both cluster coordinators, entitled to operate in them, and public authorities at regional, local or national level can be the target audience of these conclusions and recommendations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bojar E., Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland [w:] Bojar E., Olesiński Z. (red.) The Emergence and Development of Clusters in Poland. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  2. Kaźmierski J., Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region. Scientific Journal - Service Management, vol. VI, Szczecin 2010.
  3. Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  4. Ketels, Ch.- H. M., The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments. NRW conferences on clusters. Duisburg, Germany 2007.
  5. Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, Szultka S. (red.), PARP, Warszawa 2012.
  6. Lachiewicz S., Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce [w:] Lachiewicz S. (red.) Komunikacja sieciowa w organizacjach sieciowych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
  7. Podręcznik. Klastry - teoria i praktyka współdziałania, Moduł I. CLEM, Warszawa 2010.
  8. Raines P., The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy - making. Regional and Industry Policy Research , nr 47, The University of Strathclyde and Glasgow 2006.
  9. Raport podsumowujący IV spotkanie panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez PARP, Łódź 15 listopada 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu