BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
W poszukiwaniu efektywnego sytemu podatków samorządowych
In the Search of Effectiveness of Self-Government Taxes
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 275-283, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Finansowanie samorządu terytorialnego, Podatki lokalne
Local government, Local government finance, Local government financing, Local taxes
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto problem racjonalnego kształtowania systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności podatków lokalnych, w kontekście problemu iluzji fiskalnych. Badania oparto przede wszystkim na ogólnej analizie statystycznej wpływów z podatku od nieruchomości w Polsce oraz wybranych wnioskach z przeprowadzonych dziesięciu pogłębionych wywiadów z radnymi wybranej Rady Miejskiej. Wyniki badań wskazują na szeroki zakres iluzji fiskalnych będący konsekwencją systemu finansowania samorządu terytorialnego w Polsce, opartego w przeważającej mierze na dochodach transferowych z budżetu państwa, a nie na podatkach lokalnych. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of rational formation of the financing system for local self-government entities, especially local taxes in the light of fiscal illusions. The study involved methods of general statistical analysis of revenues from real property tax in Poland and selected conclusions from ten targeted in-depth interviews with the members of the Municipal Council. The results show a wide range of fiscal illusions as a consequence of the system of financing local government in Poland which is predominantly based on revenue from intergovernmental transfers instead of local taxes. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Etel E. (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003.
 2. Felis P., Główne koncepcje podatku od nieruchomości, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
 3. Guziejewska B., Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 5-6.
 4. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2001.
 5. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, 1973.
 6. Neneman J., Swianiewicz P., Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 7. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 8. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 9. Prezentacja J.M. Czajkowskiego na Konferencji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych pt. "Propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce", Wydział Prawa i Administracji, Łódź, 16 marca 2015 r.
 10. Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa 1999-2014.
 11. Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Raport MRR, styczeń 2013.
 12. Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York - London 1988.
 13. Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.
 14. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.275
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu