BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
O nowy ład podatków lokalnych w Polsce
Searching for Order in the Polish Local Tax System
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 285-293, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Podatki lokalne, Podatek od nieruchomości, Budżet lokalny, Budżet samorządu terytorialnego
Local taxes, Property tax, Local budget, Local budget
Note
summ., streszcz.
Abstract
Treść artykułu wpisuje się w naukową dyskusję na temat konieczności reformy systemu podatków lokalnych w Polsce. Przeprowadzona w części pierwszej analiza znaczenia fiskalnego podatków majątkowych nie pozostawia wątpliwości - podatki te, traktowane na ogół jako najistotniejsze dochody gmin, świadczące o ich potencjale dochodowym, nie zawsze stanowią w wystarczającym stopniu stabilną część własnych dochodów gmin. Stąd w części drugiej nakreślono najważniejsze elementy reformy podatków majątkowych. Uznano, że niezwykle istotna - chociażby dla odpowiednich relacji pomiędzy władzą publiczną a podatnikiem - jest właściwa legitymizacja poboru podatków majątkowych. (abstrakt oryginalny)

The article contributes to the academic discussion about the necessity to reform the Polish local tax system. Local taxes are usually treated as the most important part of the municipalities' incomes and an indicator of their potential to generate profits. Yet, the analysis conducted in the first part of the article leaves no doubt that these taxes are not always a sufficiently stable source of municipalities' income. For this reason the second part outlines key elements of the income tax reform. It states that one of the most crucial points - especially for appropriate relations between a tax payer and public authorities - is to correctly legitimize property taxation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
  2. Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa 2012.
  3. Felis P., Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
  4. GUS, Polska - wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.09.2015].
  5. RM, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Warszawa.
  6. Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.285
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu