BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musialik Marek (Politechnika Częstochowska)
Title
"Firmy uczyć się trzeba codziennie" - polemika na temat sukcesji w firmie rodzinnej
"To Learn the Company It Is Necessary Every Day" - Polemics About the Succession in the Family Business
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 28-37, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji, Strategia przedsiębiorstwa
Family-owned business, Decision making, Decision making process, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych z punktu widzenia właściciela-założyciela firmy rodzinnej oraz przyszłego sukcesora. Rozważania na temat sukcesji skoncentrowano na problemie decyzyjności, co stanowi podstawową kwestię w przekazaniu władzy i własności przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu. Przedstawiono poglądy założyciela-właściciela przykładowej firmy rodzinnej oraz jego następcy na temat sukcesji, a tocząca się pomiędzy nimi polemika dotyczy zaproponowanego modelu planu sukcesyjnego opartego na regule Pareto, jako kluczowego narzędzia w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

A purpose of the article is a show of issues of the succession at family enterprises from a point of view of owner-founder of the family corporation and the future successor. Deliberations about the succession were concentrated on the problem of decision making what constitutes the base in handing over the power and the property of the enterprise to the next generation. Views of the founder-owner of the model family corporation were introduced to the successor about the inheritance, and polemics taking place between them are regarding the suggested model of the plan of the succession based on the Pareto's law, as crucial in decision-making processes in family enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz J.D., Funkcjonowanie firmy rodzinnej w świetle zasady Pareto - 20/80, [w:], Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, red. A. Marjański, Tom XIII, Zeszyt 8, SAN, Łódź 2012.
  2. Aronoff C.E., McClure S.L., Ward J.L., Sukcesja w firmach rodzinnych, MiP, Kraków 2012.
  3. Blikle A., Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
  4. Jakubowski J., Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
  5. Lewandowska A., Greser J., Jakubowski J., Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
  6. Nowodziński P., Rola kultury organizacji w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa rodzinnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 12 z. 7 Seria SWSPiZ, Łódź 2011.
  7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Badanie firm rodzinnych, Warszawa 2009.
  8. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, Poltex, Warszawa 2011.
  9. Tomski P., Programowanie przyszłości biznesu w oparciu o więzi rodzinne - wybrane problemy sukcesji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T.12 z.7 Seria SWSPiZ, Łódź 2011.
  10. Wróblewska-Kazakin A., Problemy decyzyjne w firmach rodzinnych na przykładzie średniego przedsiębiorstwa, [w:], Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, red. Ł. Sułkowski, Tom XIII, Zeszyt 7, SAN, Łódź 2012.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu