BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Problemy zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwach
Problems of Environmental Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 38-49, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Rozwój zrównoważony
Environmental protection, Environmental law, Environmental program in the enterprise, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Działalność przedsiębiorstw musi uwzględniać aspekty ochrony środowiska. Konieczność dostosowania się do wymogów ochrony środowiska przez polskie przedsiębiorstwa wynika ze stosowania nowych technologii oraz wymagań prawnych. Celem artykułu jest przedstawienie problemów zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano znaczenie środowiska naturalnego dla rozwoju gospodarki. Omówiono także zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwach oraz przedstawiono struktury nakładów finansowych na ochronę środowiska w Polsce. Artykuł skupia się na przedstawieniu właściwego zarządzania ochrona środowiska, które ma na celu usprawnić działalność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This article presents the issues related to environmental management in enterprises. Business activity must take into account environmental aspects. The need to comply with environmental requirements by Polish companies due to the use of new technologies and regulatory requirements. The purpose of this article is to present the problems of environmental management in enterprises. Presents the importance of the environment for economic development. Also discussed environmental management in enterprises and presents the structure of funding for environmental protection in Poland. The paper focuses on the presentation of the proper management of the environment, which is designed to streamline business operations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniewicz E., Poskrobko B., Nakłady na ochronę środowiska, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 2. Buczkowski R. (red.), Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, Wyd. UMK, Toruń 2005.
 3. Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 4. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 5. Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Wyd. AE, Kraków 2005.
 6. Fijał T., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wyd. AE, Kraków 2005.
 7. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 8. Howaniec H., Działania prośrodowiskowe jako element odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. DEOE, Kraków 2009.
 9. Łaguna T.M., Witkowska- Dąbrowska M., Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 10. Jeżowski P. (red.), Ochrona środowiska i ekorozwój, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 11. Kobyłko G., Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 12. Kościelniak H., Brendzel-Skowera K., System EMAS a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji nr 7-8/2010.
 13. Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom II: Instrumenty i systemy zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. Kramer M., Urbaniec M., Kryńsk A., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 15. Matulewski M. , Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka ,Poznań 2007.
 16. Mikliński J., Efekty funkcjonowania centrów logistycznych w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju transportu [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska, Zarządzanie projektami logistycznymi, Wyd. UE, Wrocław 2008.
 17. Płonka M., Główne obszary inwestycji w zakresie ochrony środowiska w Polsce [w:] Financni a logisticke rdzeni - 2007, Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava, Malenovice 2007, materiały konferencyjne.
 18. Seroka-Stolka O., Świadomość ekologiczna przedsiębiorców z sektora MŚP, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 5,Częstochowa 2012.
 19. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
 20. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 21. Żołnierski A., Zadura- Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 22. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000 ,www.mrr.gov.pl
 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 24. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, Nr 62, poz. 627.
 25. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, DzU 2001, Nr 63, poz. 639 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, DzU 2001, Nr.63, poz. 638 z późn. zm.; Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2003, Nr 7, poz. 78; Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, DzU 2004, nr 11, poz. 97.
 27. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia " Polityki ekologicznej na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" MP 2003, Nr 33, poz. 433.
 28. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu