BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brańka Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego
Semiurbanization Processes Identification in Spatial Structure of Malopolska
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 408, s. 50-61, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Urbanizacja, Rozwój obszarów wiejskich, Konkurencyjność
Non-agricultural economic activity, Urbanisation, Rural development, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Procesy semiurbanizacji obszarów wiejskich, innymi słowy: częściowej urbanizacji, stanowią jeden z istotnych przejawów zmian zachodzących w przestrzeni obszarów wiejskich. Z założenia stanowią pożądane zjawisko, przyczyniając się do rozwoju na terenach wiejskich funkcji pozarolniczych, w efekcie podnosząc ich konkurencyjność. Najczęściej mają one jednak różny przebieg oraz charakter, wpływając w różnym stopniu na rozwój demograficzny, społeczny czy też ekonomiczny. Niezależnie od charakteru procesów semiurbanizacji pod ich wpływem przeobrażeniom ulega zagospodarowanie przestrzenne, często zmieniając wartość przestrzeni. Głównym celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie obszarów semiurbanizacji w województwie małopolskim, ocena siły oddziaływania ośrodków miejskich województwa na sąsiednie obszary oraz próba identyfikacji tych czynników, które w największym stopniu przyczyniają się do zmian zachodzących na obszarach wiejskich. W literaturze przedmiotu wykorzystywane są różne mierniki służące do identyfikacji procesów semiurbanizacji. W niniejszym opracowaniu koncentrowano się na sześciu wskaźnikach (m.in.: atrakcyjność migracyjna, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na mieszkańca, dochody własne gmin na mieszkańca), które posłużyły do rozpoznania ich natężenia na obszarze województwa małopolskiego(abstrakt oryginalny)

Semiurbanization processes, in other words partial or incomplete urbanization, are one of the most significant manifestations of changes in the space of rural areas. They are in most part the effect of urbanized centres development impact on neighboring areas. Contemporary social and economical changes resulting from the mechanization of agricultural production, as well as the development of labor markets on urbanized areas lead to social, demographical, economic and spatial transformation of rural areas. However, the transformation does not always bring real socio-economical development. The processes of semiurbanization are determined by different factors: local authorities policy, attractive environment, improved land and current non-agricultural economic functions of rural areas. The main aim of the paper is to identify semiurbanisation areas in Malopolska region. Another purpose is to assess the regional and local development centres (cities) impact on rural areas. Semiurbanisation processes can be described by different indices. In this paper the processes are identified on the basis of six indices e.g. migration attractiveness, municipal revenues per capital, income from non-agricultural activities per capita(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiec M., 2008, Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim, Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w województwie świętokrzyskim, [w:] Markowski T., Strzelecki Z. (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Studia KPZK PAN, tom CXIX, Warszawa, s. 90-122.
  2. Czarnecki A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Golachowski S., 1965, Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski, nr 2, s. 56.
  4. Heffner K., 2008, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, red. K. Heffner, T. Marszał, Warszawa, s. 53, 59.
  5. Heffner K., 2011, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, Studia KPZK PAN, tom CXXXIII, Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. K. Heffner, W. Kamińska, Warszawa.
  6. INRA, 2008, Prospective: les nouvelles ruralites en France a l'horizon 2030, Rapport, INRA, s. 82.
  7. Kamińska W., 2008, Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w województwie świętokrzyskim, [w:] Markowski T., Strzelecki Z. (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Studia KPZK PAN, tom CXIX, Warszawa.
  8. Perrsky J., Wiewel J., 2012, Urban decentralization, suburbanization and sprawl: an equity perspective, [w:] Brooks N., Nonaghy K., Knaap G.J. (eds.), Urban Economics and Planning, Oxford University Press, New York, s. 151-154.
  9. Rieutort L., 2012, Du rural aux nouvelles ruralites, Revue Internationale d'Education de Sevres, Centre international d'etudes pedagogiques, s. 49-52.
  10. Talandier M., 2008, Une autre geographie du developpement rural: une approche par les revenus, Geocarrefour, Association des amis de la revue de geographie de Lyon, vol. 4 (83), s. 260-262.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.408.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu