BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jurczak Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007-2013 as in Relation to 2014-2020
Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 59-71, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Polityka rolna, Państwa członkowskie
Financial instruments, Agricultural policy, Member states
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który rozpatrywano w układzie dwóch grup krajów członkowskich, dwóch filarów WPR oraz na tle dwóch okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020. Z badań wynika, że dawne państwa członkowskie (UE-15), dysponujące 71,3% referencyjnych powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo, partycypowały w środkach wsparcia finansowego w ramach I filara WPR na poziomie - w pierwszym okresie 84,0%, w drugim zaś przypadku na poziomie 77,7%. Oznacza to, że w ramach Unii Europejskiej zmierza się stopniowo do wyrównania dopłat bezpośrednich. Drugi filar WPR będący lustrzanym odbiciem ogólnej sytuacji w łącznym budżecie wspólnej polityki rolnej, zajmuje pozycję na poziomie jednej trzeciej instrumentów wsparcia finansowego.(abstrakt autora)

The study takes up the funding of the Common Agricultural Policy, in which the two groups of the Member States, the two CAP Pillars and the two programming periods of 2007-2013 and of 2014-2020, were under analysis. The research shows that the older Member States (EU-15), possessing 71.3% of the reference area of the land used for agriculture, participated in the formation of the means for financial support under the first the CAP Pillar at the level of 84.0% in the first period, and at the level of 77.7% in the second one. This means that within the European Union there is a gradual tendency for the compensation of direct payments. As for the second CAP Pillar, which is the mirror reflection of the overall situation of the total budget of the Common Agricultural Policy, it covers one third of the financial support instruments(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 2000.
 2. Council Regulation (EC) no. 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy, and establishing certain support schemes for farmers.
 3. Council Regulation (EC) no. 1698/2005 of 20 September 2005. On support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development.
 4. Council Regulation (EC) no. 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy, and establishing certain support schemes for farmers.
 5. Rural Development In The European Union, DG AGRI Report, Statistical and Economic Information Report 2011, December 2011.
 6. EP and Council Regulation (EU) no. 1307/2013 of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes under the common agricultural policy.
 7. European Parliament and Council Regulation (EU) no. 1305/2013 of 17 December 2013. On support for rural development by the EAFRD and repealing Council Regulation (EC) no. 1698/2005.
 8. The effect of direct payments and other instruments of the Common Agricultural Policy on the Polish agri-food markets, ed. S. Gburczyk, IAFE, Warsaw 2006
 9. Implementation and Vision of CAP, 2008, CAP in the 27 EU Member States, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels 2008.
 10. Lyon G., Draft report on the future of the Common Agricultural Policy after 2013, DG ARDI, Brussels 2010.
 11. Oskam A., Meester G., Silvis H., EU Policy for Agriculture, Food and Rural Areas, Wageningen 2010.
 12. Report of the Commission (EU) for 2012, Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information, February 2013
 13. Shucksmith M., Thomson K.J., Roberts D., The CAP and the Regions: The Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. CABI Publishing, London 2005.
 14. The Health Check 2008
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu