BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzeszewska Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
The European Union Strategy or the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz poziomu konkurencyjności gospodarek BSR
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 73-84, tab.,rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Region, Konkurencyjność
Region, Competitiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ogromne różnice gospodarcze pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego mogą niekorzystnie wpływać na rozwój regionu w aspekcie ekonomicznym i społecznym, a także na poziom ochrony środowiska. Podejmowane w ostatnich latach inicjatywy na rzecz współpracy doprowadziły do powstania wielu organizacji bałtyckich zaangażowanych w zrównoważony rozwój regionu. Inicjatywą mającą na celu przyspieszenie konwergencji słabszych krajów, w celu uczynienia regionu zamożniejszym, atrakcyjnym i bezpiecznym, była Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Niemożliwe jest oddzielenie efektów Strategii od realizacji polityki UE oraz działań podejmowanych przez wiele organizacji bałtyckich. Należy jednak zauważyć, że pozytywne efekty tej współpracy można dostrzec na przykład w rankingach konkurencyjności między gospodarkami bałtyckimi.(abstrakt autora)

Huge economic disparities between the BSR countries can adversely affect the development of the region in the economic and social aspect, and also the level of environmental protection. The initiatives for the cooperation undertaken over the years have resulted in a number of Baltic organisations being involved in the sustainable development of the region. The initiative, which was to accelerate the convergence of the weaker countries and to make the region prosperous, attractive, and safe, was the EU Strategy for the BSR, 2007-2013. It is impossible to separate the Strategy effects from the effects of the implementation of the EU policies, and the activities undertaken by many Baltic organisations. It should be noted, however, that the positive effects of this cooperation can be seen, for example in the rankings of competitiveness among the Baltic economies.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltic Development Forum, www.bdforum.org/baltic-development-forum-introduction (14.12.2014).
 2. Baltic Sea Region. Programme 2007-2013,http://eu.baltic.net/Funding.113.html (15.12.2014).
 3. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, eds. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Eurostat, http://ec.Europa.eu/Eurostat/web/main (9.12.2014).
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, KOM (2009) no. 248, Bruksela 10.09.2009.
 6. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, www.ndphs. org/?language,Polski,about_nd (11.12.2014).
 7. Program współpracy transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego. Podsumowanie realizacji programu 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014
 8. Plan Działania, dokument roboczy Służb Komisji uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, SEC (2009) 712/2, Bruksela, 19.06.2009.
 9. Skrzeszewska K., Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów, Prace Naukowe UE we Wrocławiu - Ekonomia, eds. M. Rękas, J. Sokołowski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. The Baltic Metropoles Network, www.baltmet.org/titlepage (14.12.2014).
 11. World Bank, http://data.worldbank.org/ (10.12.2014).
 12. World Competitiveness Report, IMD, Geneva 2004-2014.
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu